Wat zijn uw rechten naar aanleiding van de coronacrisis.

Wat zijn uw rechten naar aanleiding van de coronacrisis.

23-03-2020

Meest gestelde vragen door werknemers naar aanleiding van de covidcrisis:

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen door werknemers naar aanleiding van de coronacrisis.

 

 1. Moet mijn werkgever mijn loon doorbetalen als ik gestrand ben in het buitenland als gevolg van de lockdown?

Neen, de werkgever is niet verplicht u het loon te betalen. Probeer de dagen te dekken met het opnemen van spoedverlof of maak afspraken met uw werkgever om gemiste arbeid later in te lopen. Check bij uw werkgever of u uw werk vanuit het buitenland kunt doen, uiteraard afhankelijk van wat voor soort werk u doet. In het uiterste geval maak afspraken met uw werkgever over onbetaald verlof.

 

 1. Moet mijn werkgever mijn loon doorbetalen als ik uit voorzorg door de overheid in quarantaine word geplaatst, ook al ben ik niet ziek?

Ja, de werkgever is verplicht om het loon door te betalen voor tenminste 6 weken, ongeacht of u ziek bent of niet. Laat uw huisdokter u een attest geven in dit geval.

 

 1. Moet mijn werkgever mijn loon doorbetalen als hij mij verplicht om thuis te blijven uit voorzorg?

Ja zeker, de werkgever is verplicht om het loon door te betalen.

 

 1. Moet mijn werkgever mijn loon doorbetalen als hij mij verplicht om thuis te blijven omdat er haast niets te doen is op het werk?

Ja zeker, de werkgever dient het loon normaal door te betalen in dit geval.

 

 1. Moet mijn werkgever mijn loon doorbetalen als ik door de platlegging van het openbaar vervoer door de overheid mijn werkplek niet kan bereiken?

Neen, er rust geen plicht op de werkgever om u het loon door te betalen in dit geval. De hoofdregel is altijd vooraf afstemmen met uw werkgever. Vraag of je van huis kan werken of vraag of je verlof kan opnemen. Check bij uw werkgever of de mogelijkheid er is om gemiste arbeid later in te lopen. In het uiterste geval vraagt u uw werkgever of u onbetaald verlof mag opnemen. Zomaar wegblijven kan maken dat dat uw werkgever disciplinaire maatregel tegen u kan treffen.

 

 1. Moet mijn werkgever mijn loon doorbetalen als ik niet aan het werk kan gaan omdat ik geen oppas heb voor mijn kinderen?

Neen, er rust geen plicht op de werkgever om u het loon door te betalen. De hoofdregel is altijd vooraf afstemmen met uw werkgever. Vraag of je van huis kan werken of vraag of je verlof kan opnemen. Check bij uw werkgever of de mogelijkheid er is om gemiste arbeid later in te lopen. In het uiterste geval vraagt u uw werkgever of u onbetaald verlof mag opnemen. Zomaar wegblijven kan maken dat dat uw werkgever disciplinaire maatregel tegen u kan treffen.

 

 1. Moet mijn werkgever mijn loon doorbetalen als ik besluit om uit voorzorg deze periode thuis te blijven?

Neen, er rust geen plicht op de werkgever om u het loon door te betalen. Eigenlijk bent u onwettig afwezig en kan de werkgever disciplinaire maatregelen tegen u treffen. De hoofdregel is altijd vooraf afstemmen met uw werkgever. Stem af met uw werkgever indien u uit voorzorg thuis wil blijven. Vraag of je van huis kan werken of vraag of je verlof kan opnemen. Check bij uw werkgever of de mogelijkheid er is om gemiste arbeid later in te lopen. In het uiterste geval vraagt u uw werkgever of u onbetaald verlof mag opnemen.

 

 1. Mag mijn werkgever mij verplichten om verlof op te nemen?

Neen eigenlijk niet, verlof dient in overleg tussen u en werkgever plaats te vinden. De coronacrisis legt een economische druk op bedrijven, dus wees redelijk naar uw werkgever toe. Als u niet al gepland had om op vakantie te gaan, werk dan mee in het belang van het voortbestaan van het bedrijf en uw baan.  

 

 1. Als ik weiger om akkoord te gaan met het verzoek van mijn werkgever om verlof op te nemen, mag hij mij ontslaan?

Neen, hij mag u niet ontslaan. De Arbeidsinspectie zal dit ontslag niet goedkeuren. Wat er wel kan gebeuren is dat de verhouding tussen werkgever en werknemer onder druk kan komen te staan, daarom wordt benadrukt om in goed overleg en in alle redelijkheid met elkaar te praten over de opname van verlof. Heeft u geen buitenlandse vakantie bijvoorbeeld gepland voor later in het jaar, werk dan mee a.u.b.

 

 1. Mag mijn werkgever mijn ontslaan omdat hij door de ontstane situatie geen werk meer voor mij heeft?

Neen, hij mag u niet ontslaan wegens het coronavirus. Als hij u toch ontslaat, doe terstond uw klacht bij de Arbeidsinspectie op het emailadres: covid.arbeid@gov.sr

 

 1. Het is straks eind van de maand. Wat moet ik doen als de werkgever mijn loon niet uitbetaald?

In dat geval dient u terstond een klacht in te dienen bij de Arbeidsinspectie die de werkgever zal wijzen op zijn plichten en verantwoordelijkheid jegens u als werknemer. In het uiterste geval zal u via de rechter het loon moeten opeisen.

 

 1. Hoe snel kan de Arbeidsinspectie iets voor mij betekenen als de werkgever mij loon niet uitbetaald of indien hij mij ontslaat naar aanleiding van de coronacrisis?

De Arbeidsinspectie zal binnen de eerste 24 uren reageren op uw klacht die gedeponeerd is op het emailadres: covid.arbeid@gov.sr Hierna zal met u worden afgesproken hoe de afhandeling verder zal geschieden. Klachten over ontslag dienen binnen 14 werkbare dagen worden afgerond. Houd u rekening mee dat afhankelijk van de opstelling van de werkgever sommige zaken beslecht kunnen worden bij de rechter. Dit kan een tijdje duren.

 

 1. Kan ik rekenen op financiële steun van de overheid als mijn werkgever mij weigert of als hij niet in staat is mij het loon te betalen?

Neen, er is geen overheidsfonds hiervoor. Door de ontstane situatie wegens de coronacrisis is de regering bezig na te gaan welke maatregelen nog getroffen moeten worden op het vlak van arbeid ter voorkoming dat werknemers zonder geld komen te zitten. Volg de dagelijkse persconferenties van het NCMT om op de hoogte te blijven van de verwachte maateregelen.

 

 1. Is de werkgever verplicht maatregelen te treffen tegen besmetting van het coronavirus op de werkplek?

Natuurlijk. Als er geen voldoende maateregelen zijn getroffen tegen besmetting op de werkplek is de werknemer verplicht zich terugtrekken van de werkplek en terstond een klacht indienen bij de Arbeidsinspectie op het emailadres; covid.arbeid@gov.sr De arbeidsinspectie heeft de bevoegdheid om bij onmiddellijk gevaar de werkzaamheden stop te zetten totdat de werkgever de nodige aanwijzingen, protocollen en veiligheidsmaateregelen in place heeft gebracht. Tijdens de stopzetting is de werkgever het loon normaal verschuldigd aan de werknemer.

 

Meest gestelde vragen door werkgevers naar aanleiding van de covidcrisis:

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen door werkgevers naar aanleiding van de coronacrisis.

 

 1. Als ik uit voorzorg mijn bedrijf sluit tot nader order, ben ik nog loon verschuldigd aan mijn personeel?

Natuurlijk bent u het loon verschuldigd aan uw werknemers. Uw initiatief is wel prijzenswaardig.

 

 1. Ben ik verplicht mijn werknemer loon te betalen als hij buiten mijn schuld om de werkplek niet kan bereiken, zoals platlegging van het openbaarvervoer door de overheid?

Neen, u bent eigenlijk niet verplicht uw werknemer in dit geval het loon te betalen, maar houdt u rekening met de ontstane situatie. Biedt hem de mogelijkheid thuis voor u te werken als dat kan, of biedt hem de mogelijkheid om de gemiste arbeid in de toekomst in te lopen of biedt hem de ruimte om de afwezige dagen te dekken met verlof. Het inperken van verspreiding van het virus vergt van ons dat wij begrip opbrengen voor elkaar en redelijk zijn naar elkaar toe.

 

 1. Als ik uit voorzorg mijn werknemers thuis wil houden, kan ik ze verplichten vakantie op te nemen?

Neen, u mag ze niet verplichten verlof op te nemen. Gaat u in overleg met hen over de ontstane situatie. Doet u een beroep op hun redelijkheid. Gaat u na wie al eerder een planning had voor verlof naar het buitenland bijvoorbeeld en gaat u na wie nu wel verlof kan opnemen. In alle redelijkheid moeten partijen hierover met elkaar praten om een oplossing vinden.

 

 1. Als er weinig te doen is op het werk, kan ik mijn personeel verplichten verlof op te nemen?

Neen, u mag ze niet verplichten verlof op te nemen. Gaat u in overleg met hen over de ontstane situatie. Doet u een beroep op hun redelijkheid. Gaat u na wie al eerder een planning had voor verlof naar het buitenland bijvoorbeeld en gaat u na wie nu wel verlof kan opnemen. In alle redelijkheid moeten partijen hierover met elkaar praten om een oplossing te vinden.

 

 1. Mag de werknemer ondanks de ontstane situatie weigeren om in te gaan op mijn verzoek om verlof op te nemen?

Ja zeker. Het kan dat werknemer al een planning heeft om later in het jaar naar het buitenland te gaan voor vakantie. Houdt u rekening met de planning van uw werknemer. Zoek in dat geval ander mogelijkheden met uw werknemer voor het probleem. Bijvoorbeeld thuis werken of de gemiste arbeid inlopen in de toekomst. In het uiterste geval zal u het loon normaal moeten uitbetalen aan uw werknemer als die op dit moment geen verlof kan opnemen.

 

 1. Wat zijn mijn rechten als werkgever als een werknemer niet wenst mee te werken om in deze crisisperiode verlof op te nemen?

U heeft geen rechten in deze. Het kan dat werknemer al een planning heeft om later in het jaar naar het buitenland te gaan voor vakantie. Houdt u rekening met de planning van uw werknemer. Zoek in dat geval ander mogelijkheden met uw werknemer voor het probleem. Bijvoorbeeld thuis werken of de gemiste arbeid inlopen in de toekomst. In het uiterste geval zal u het loon normaal moeten uitbetalen aan uw werknemer als die op dit moment geen verlof kan opnemen.

 

 1. Kan ik een werknemer ontslaan als hij uit voorzorg uit eigen beweging thuisblijft zonder voorafgaande toestemming van mij als werkgever?

Neen, u kunt wel disciplinaire maatregelen tegen hem nemen zoals inhouding van het loon, een waarschuwing of schorsing. Maar houdt u ook rekening met de coronacrisis waarin wij allen verkeren door redelijk te zijn bij het nemen van maateregelen.

 1. Kan ik mijn werknemer ontslaan als hij gestrand is in het buitenland door de lockdown?

Neen, ontslaan is uitgesloten. U kunt wel disciplinaire maatregelen tegen hem nemen zoals inhouding van het loon, waarschuwing of schorsing. Maar houdt u ook rekening met de coronacrisis waarin wij allen verkeren door redelijk te zijn bij het nemen van maateregelen.

 

 1. Kan ik mijn werknemer ontslaan als hij uit voorzorg in quarantaine is geplaatst?

Neen, ontslaan is uitgesloten. Integendeel bent u verplicht het loon normaal uit te betalen aan betrokkene.

 

 1. Ben ik verplicht het loon door te betalen als de overheid de instructie geeft om ter bestrijding van het virus het bedrijf tot nader order te sluiten?

Ja en neen. Als de werkplek van uw bedrijf een direct gevaar vormt voor besmetting van het personeel kan de Arbeidsinspectie de werkzaamheden onmiddellijk stopzetten totdat u hebt voldaan aan de richtlijnen van Arbeid en Volksgezondheid. In dat geval bent u verplicht het loon normaal te betalen. Als uw bedrijf en andere bedrijven in het belang van de volksgezondheid worden gesloten op instructie of bevel van de overheid, dan rust er geen verplichting op u om het loon door te betalen. Van u wordt wel verwacht dat u alle mogelijkheden bekijkt om uw personeel in moeilijke dagen niet in de steek te laten. Komt u ze tegemoet als u die financiële ruimte heeft.

 

 1. Wat moet ik doen als ik door de huidige covidcrisis onvoldoende inkomsten binnen heb gehad waardoor ik het personeel zijn loon niet kan betalen?

U bent verplicht het loon te betalen. Spreekt u reserve aan of gaat u desnoods een lening sluiten. In elk geval de verschuldigdheid van het loon blijft overeind in dit geval.

 

 1. Ik kan mijn personeel het loon niet volledig uitbetalen deze maand, kan de overheid inkomen met een deel van de loonkosten?

De overheid heeft geen speciaal fonds hiervoor. U bent verplicht het loon te betalen. Spreekt u reserve aan of gaat u desnoods een lening sluiten. In elk geval de verschuldigdheid van het loon blijft overeind in dit geval.

 

 1. Ik heb mijn bedrijf gesloten en heb ook geen loon voor mijn werknemers. Naar wie van de overheid mag ik mijn personeel verwijzen voor een financiële overbruggingshulp?

De overheid heeft geen speciaal fonds hiervoor. De regering gaat nu wel na welke maateregelen genomen kunnen worden om bedrijven en werkgevers tegemoet te komen ter behoud van werkplaatsen. Blijft u de ontwikkelingen volgen op dit vlak. Maatregelen hieromtrent zullen tijdig worden bekend gemaakt op de dagelijkse persconferentie van het NCMT.

 

Voor klachten en informatie

Het ministerie van Arbeid maakt bekend dat in verband met de inspanningen van de regering gericht op het inperken van verspreiding van het corona virus in ons land, de dienstverlening van het ministerie per heden is aangepast tot nader order. De aanpassing houdt in dat persoonlijk contact zoveel mogelijk wordt vermeden en dat daarom ontslagmeldingen en aanvragen voor een ontslagvergunning, aanvragen voor overwerkvergunning, goedkeuring van Werktijdenregeling, aanvraag of verlenging van werkvergunningen, registratie van werkzoekenden, tot nader order dienen te geschieden per email op het adres: covid.arbeid@gov.sr

 

Werkgevers en werknemers dienen voor informatie, advies en/of klachten zoveel mogelijk te bellen op de volgende nummers:

 1. Arbeidsinspectie: 411301, 471660 en 472279;
 2. Ontslagcommissie/ Aanvraag ontslagvergunning: 471940;
 3. Juridische en internationale Zaken: 471940
 4. Werkvergunning Vreemdelingen: 478911 en 8640051
 5. Registratie werkzoekenden: 478911 en 8640051
 6. Ontslagmeldingen dringende reden: 478901/ 411301, 471660 en 472279
 7. Overige afdelingen 475241

 

Op elk binnengekomen mailtje zal er binnen (1) een dag een reactie volgen waarbij zal worden aangeven hoe de procedure van afhandeling zal geschieden. Afhankelijk van de urgentie en het karakter van uw specifiek geval zal u worden uitgenodigd om fysiek aanwezig te zijn op het ministerie.

 

Het ministerie vraagt uw dringende medewerking hiervoor.

 

Paramaribo, 17 maart 2020

Communicatie Unit Ministerie van Arbeid