Bekendmakingen

Bekendmaking

Het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken roept hierbij jeugdigen (jongens en meisjes) van 16 - 30 jaar die vroegtijdig de school hebben verlaten op om zich aan te melden voor registratie bij het Onderdirectoraat Nationale Jongeren Aangelegenheden (NJA) van het Directoraat Jeugdzaken. Het doel van de registratie is om deze groep middels begeleiding en gepaste trainingen een tweede kans te bieden in hun ontwikkeling en daardoor ook een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Suriname.

De registratie begint op 1 juni 2022 en kunt u voor vragen contact opnemen met het Onderdirectoraat NJA op het telefoonnummer 08556855 en per E-mail via cjp21jeugdzaken@gmail.com. Het onderdirectoraat is gelegen aan de Gongrijpstraat nummer 51 te Paramaribo.

Bij de registratie is het belangrijk door te geven:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • Leeftijd

De desbetreffende persoon wordt dan teruggebeld voor het maken van een afspraak voor een intake gesprek.

Opmerking: De registratie houdt geenszins in dat de geregistreerden in Overheidsdienst geplaatst worden. Het Onderdirectoraat verzorgt gepaste trainingen gericht op de behoefte van de geregistreerden, bemiddelt in terugplaatsing op school (indien gewenst) of verwijst naar de Arbeidsmarkt voor een baan.

 

Paramaribo, 20 mei 2022

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

 

OPROEP REGISTRATIE JEUGDORGANISATIES

Het directoraat Jeugdzaken van het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) heeft als hoofdtaak, het zorgdragen van een gecoördineerd en planmatig jeugdbeleid. Het directoraat is zich er van bewust dat er vele organisaties zijn in Suriname die een positieve bijdrage leveren aan het welzijn en de ontwikkeling van de jeugd. Het directoraat heeft daarom gemeend alle jongerenorganisaties of organisaties die jeugdigen als doelgroep hebben te registreren. Het doel hiervan is om een beeld te krijgen van het aantal jeugdorganisaties in Suriname en in welk district, buurt en op welk gebied zij actief zijn om zodoende deze organisaties te betrekken bij activiteiten die vanuit het directoraat of door onze partners worden uitgevoerd.

Derhalve roept het directoraat Jeugdzaken alle actieve jongerenorganisaties of organisaties voor jongeren om het registratieformulier in te vullen voor een betere samenwerking.

Dit kan op onderstaande link:

https://forms.gle/oTLX5VjKTteXY5Ax6

 

Paramaribo, 19 mei 2022

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

 

BEKENDMAKING

MINISTERIE VAN ARBEID, WERKGELENHEID EN JEUGDZAKEN.

Normalisering dienstverlening Onderdirectoraat Arbeidsmarkt m.b.t. bemiddelingsactiviteiten voor werkzoekenden en werkgevers.

Aangezien er van overheidswege gefaseerd wordt overgegaan tot de fysieke toegankelijkheid van de samenleving tot overheidsdiensten, zal de afdeling  Directe Bemiddeling van het Onderdirectoraat Arbeidsmarkt  wederom haar fysieke dienstverlening voor zowel werkzoekenden als werkgevers hervatten.

De fysieke aanmelding is mogelijk van Maandag t/m Vrijdag van 08.00 u - 13:30 u.

Anderszijds kan er contact opgenomen worden met de afdeling Directe Bemiddeling via de telefoonnummers: (597) 8815616/ (597) 8815676 en via het emailadres arbeidsbemiddelingsur@gmail.com van Maandag t/m Donderdag van 7:30 u.- 15:00 u en van Maandag t/m Vrijdag van 7:30u – 14:30 u.

Wij hopen u spoedig fysiek van dienst te zijn.

 

Paramaribo, 16 mei 2022
Communicatie Unit
Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

 

Bekendmaking

                                           AFSLUITING INDIENING STUKKEN T.B.V. COVID-UITKERING 2021

De Regering van Suriname maakt bekend dat zij genoodzaakt is om per ingaande 25 maart 2022 de indiening van bescheiden stop te zetten van geselecteerde personen zonder bankrekening, die in verband met de nog te ontvangen covid -uitkering over de maanden februari -november 2021, meerdere malen zijn opgeroepen om zulks te doen.

Gaarne aan belanghebbenden het verzoek om hun bescheiden uiterlijk 24 maart 2022 in te dienen bij de Inspectie der Directe Belastingen aan de Van Sommelsdijckstraat 27-29.
Belangrijk is te vermelden dat de afhandeling van reeds ingediende aanvragen normaal worden voortgezet alsook de betalingen die daaruit voortvloeien.

• Indien u vragen heeft t.a.v. uw uitbetaling, kunt u contact opnemen met:
Het Ministerie van AW&J op de telefoonnummers 8640449/8815676/ 8815616 en via het
e- mailadres: covidregistratie.awj2021@gmail.com
Van maandag t/m donderdag van 07:30 u- 15:00 u & vrijdag van 07:30 -14:30 u.

• Indien u vragen heeft t.a.v. de status van uw te openen bankrekening of het indienen van bescheiden, kunt u contact opnemen met:
De Inspectie der Directe Belastingen op de telefoonnummers 471993/ 425145-/ 474059 en via het emailadres:covidregistratie.fp2021@finance.gov.sr
Van maandag t/m donderdag van 07:30 u- 15:00 u & vrijdag van 07:30 -14:30 u.

Paramaribo, 10 maart 2022
Communicatie Unit
Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

 

 

Bekendmaking

RAAD VOOR HET COÖPERATIEWEZEN

Mr. Eduard Brumastraat # 52

Tel.: 478911/ raadvoorcooperatiewezen@gmail.com

Paramaribo – Suriname

Hierbij wordt u opgeroepen om zich te registreren bij de werkarm Raad voor het Coöperatiewezen (RACO) van het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Dit in verband met het in kaart brengen van alle actieve en niet actieve coöperaties.

U kunt zich via het e-mail adres “raadvoorcooperatiewezen@gmail.com” of persoonlijk volgens afspraak registreren aan Mr. Eduard Brumastraat # 52.

Hiermede wil de afdeling RACO in nauw contact blijven met de verschillende coöperatie in Suriname.  

Gaarne rekenen wij op uw medewerking in deze. 

 

Paramaribo, 10 maart 2022

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

 

OPROEPBERICHT

De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) een werkarm van het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) zal binnen zeer korte tijd starten met de volgende avondtrainingen:

 • Electro huisinstallatie

        Vereisten:

 • LBGO 4e klas / LTS 3e klas / Mulo 3e klas
 • Leeftijd 16 jaar en ouder
 • Duur training 04 maanden
 • Lesdagen maandag - woensdag 18.00 – 21.00 uur.
 • Locatie SAO Difoestraat 29 (Geyersvlijt)
 • Bedrag SRD 5.000,-- voor de gehele training (inbegrepen lesmateriaal en lespakket)

 

 • Basis Koeltechniek

        Vereisten:

 • MULO B / LTS 4e Klas rapport
 • Leeftijd 16 jaar en ouder.
 • Duur training 04 maanden
 • Lesdagen maandag – woensdag 18.00 – 21.00 uur
 • Locatie SAO Difoestraat 29 (Geyersvlijt)
 • Bedrag SRD 5.000,-- voor de gehele training (inbegrepen lesmateriaal en lespakket)

 

 • Gawasa (gas, water en sanitair)

        Vereisten:

 • GLO 6e klas en hoger
 • Leeftijd 16 jaar en ouder.
 • Duur training 04 maanden
 • Lesdagen maandag – woensdag 18.00 – 21.00 uur
 • Locatie SAO Difoestraat 29 (Geyersvlijt)
 • Bedrag SRD 5.000,-- voor de gehele training (inbegrepen lesmateriaal en lespakket)

 

 • Computer Hardware module 1

        Vereisten:

 • Mulo 2e klas/LTS 2e klas
 • Leeftijd 16 jaar en ouder.
 • Duur training 03 maanden
 • Lesdagen maandag – woensdag 18.00 – 21.00 uur
 • Locatie SAO Difoestraat 29 (Geyersvlijt)
 • Bedrag SRD 2.500,-- voor de gehele training (inbegrepen lesmateriaal en lespakket

 

 • Computer hardware module2

        Vereisten:

 • Afgerond module 1
 • Leeftijd 16 jaar en ouder.
 • Duur training 03 maanden
 • Lesdagen maandag – woensdag 18.00 – 21.00 uur
 • Locatie SAO Difoestraat 29 (Geyersvlijt)
 • Bedrag SRD 2.500,-- voor de gehele training (inbegrepen lesmateriaal en lespakket)

 

 • Lassen niveau 1
 • GLO 6e klas en hoger
 • Leeftijd 16 jaar en ouder.
 • Duur training 03 maanden
 • Lesdagen maandag – woensdag 18.00 – 21.00 uur
 • Locatie SAO Difoestraat 29 (Geyersvlijt)
 • Bedrag SRD 8.000,-- voor de gehele training (inbegrepen lesmateriaal en lespakket)

 

 • Lassen niveau 2
 • Afgerond lassen niveau 1
 • Leeftijd 16 jaar en ouder.
 • Duur training 03 maanden
 • Lesdagen maandag – woensdag 18.00 – 21.00 uur
 • Locatie SAO Difoestraat 29 (Geyersvlijt)
 • Bedrag SRD 000,-- voor de gehele training (inbegrepen lesmateriaal en lespakket)

De SAO heeft een betalingsregeling voor deelnemers die het volledig bedrag niet direct kunnen betalen, waarbij ze bij aanvang van de training 50% van het te betalen bedrag storten bij de Finabank 162.70.33  of per kas op de afdeling financiële zaken van de SAO. Het resterend bedrag dient vóór het afnemen van de examens te worden gestort.

Voor inschrijvingen dient u zich wenden tot de afdeling Cursisten Administratie en Begeleiding (C.A.B) Difoestraat 29 (Geyersvlijt) Tel:457644 / 451268 toestel 27 

Bij de inschrijving mede te nemen:

 • Uittreksel CBB
 • Copie laatst genoten opleiding
 • Bedrag dat betaald moet worden

Paramaribo, 18 februari 2022

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

 

BEKENDMAKING

Het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) is thans doende om na de evaluatie van de Wet Ter Beschikking Stellen Arbeidskrachten door Intermediairs in juli 2021, de heersende  praktijk op het gebied van uitzendarbeid in overeenstemming te brengen met de wet. In artikel 1 van de genoemde wet is duidelijk gedefinieerd dat uitzendarbeid ‘tijdelijke arbeid’ is. Ten einde de belanghebbende partijen behulpzaam te zijn met informatie over de meest efficiënte wijze om de wet na te leven en anticiperend op aankomende wettelijke maatregelen, achten wij het raadzaam om in de geest van de wet met de volgende voorbeelden te illustreren wanneer het gaat om tijdelijke arbeid:

 1. bij tijdelijke afwezigheid van een vaste werknemer gedurende de duur van diens afwezigheid;
 2. gedurende de duur van de opschorting van een arbeidsovereenkomst, behalve in geval van een collectief arbeidsconflict;
 3. bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst in afwachting van de daadwerkelijke indiensttreding van de vaste werknemer die de werknemer moet vervangen wiens arbeidsovereenkomst is beëindigd;
 4. bij toevallige vermeerdering van het werk;
 5. bij aanvang van nieuw werk;
 6. bij spoedeisend werk dat onmiddellijk moet worden uitgevoerd om dreigende ongevallen te voorkomen, om reddingsmaatregelen te organiseren of tekortkomingen van het materieel aan de installaties of aan de bedrijfsgebouwen die gevaar voor de werknemers kunnen opleveren, te herstellen.

Gaarne doen wij aan u het verzoek om zowel bij het uitzenden als bij het inlenen met het bovenstaande rekening te houden.

 

Paramaribo, 27 januari 2022

De Minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken,

Mevr. Rishma N. Kuldipsingh MBA

 

Bekendmaking

INVOERING TEST BASISTAALKENNIS EN SAMENLEVING

Ter bescherming van migrantenarbeiders op de Surinaamse arbeidsmarkt mede in het kader van het actief kunnen participeren op de arbeidsmarkt, heeft het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken het noodzakelijk geacht om ter nadere uitvoering van artikel 4 lid 4 van de Wet Werkvergunning Vreemdelingen (S.B. 1981 no.162 zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2001 no. 23), de Test Basistaalkennis en Samenleving in te voeren ten einde de vreemdeling in de gelegenheid te stellen aan de minimale communicatie te voldoen.

Bij de aanvraag van een werkvergunning, voor vreemdelingen die langer dan 6 maanden werkzaam hier te lande zullen zijn, zal voortaan mede dienen te worden overgelegd:

• Het stortingsbewijs van SRD 1500 ter verkrijging van het certificaat Test Basistaalkennis en Samenleving te storten bij de VCB -bank op rekeningnummer: STG SPWE 122510715, omschrijving ‘Taaltest AWJ’;

 

• Het certificaat voor de Test Basistaalkennis en samenleving, uitgegeven door of namens de Minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken dan wel door een door de minister aangewezen instituut.

Voor het afleggen van deze test zijn vrijgesteld:

· Vreemdelingen die formeel onderricht hebben gehad in de Nederlandse taal gedurende het basisniveau;

· Vreemdelingen die langer dan 5 jaar hun hoofd- en werkelijk verblijf hebben gehad in Suriname.

Voor nadere verduidelijking aangaande het bovenstaande, kan contact opgenomen worden met de afdeling Werkvergunning Vreemdelingen via het telefoonnummer: 472920 en via het emailadres: werkvergarbeid@gmail.com.

Gelieve eerst telefonisch contact op te nemen, alvorens u fysiek aan te melden bij de dienst.

Paramaribo, 25 januari 2022

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

 

Bekendmaking

De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (S.A.O) gevestigd aan de Difoestraat 29 (Geyesvlijt) maakt bekend dat zij vanaf heden tot nader orde gesloten is vanwege recente COVID-19 besmettingen. De dependance aan de Gravenberchstraat is normaal open.

Bij vragen of onduidelijkheden gaarne mailen naar het volgend e-mailadres: laparj4@gmail.com

Aan de samenleving wordt gevraagd met het bovenstaande rekening te houden.

 

 

Paramaribo, 17 januari 2022

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

 

 

Bekendmaking

Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) gevestigd aan de Mr. Eduard Brumastraat nummer 52 maakt bekend dat de Ontslagcommissie vanwege een overmachtsituatie voorlopig niet in staat is om aanvragen te behandelen of in ontvangst te nemen. Er wordt nader bekend gemaakt wanneer de werkzaamheden worden hervat.

Bij vragen of onduidelijkheden gaarne mailen naar het volgend e-mailadres: communicatie.awj@gmail.com.

 

 

Paramaribo, 13 januari 2022

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

 

  

Bekendmaking COVID-19 steun uitbetalingen

De Regering van Suriname maakt bekend dat  uitbetalingen ten behoeve van personen die zich in de periode februari t/m november 2021 hebben geregistreerd en zijn geselecteerd, nog steeds in proces is.

Personen die tot op heden geen additionele informatie hebben verstrekt om de betaling mogelijk te maken, zullen afgevoerd worden van de lijst om zodoende een beter overzicht te hebben over de nog uit te betalen personen.

 • Indien u vragen heeft t.a.v. uw uitbetaling, kunt u contact opnemen  met:

Het Ministerie van AW&J op de telefoonnummers 8640449/8815676/ 8815616en via de emailadressen:

covidregistratie.awj2021@gmail.com/covidregistratie.awj2021@gov.sr

Van maandag t/m donderdag van  07:30 u- 15:00 u  &vrijdag van 07:30 -14:30 u.

 • Indien u vragen heeft t.a.v. de status van uw te openen bankrekening, kunt u contact opnemen met:

Het Directoraat der Belastingen op de telefoonnummers 471993/ 475040/ 474059en via het emailadres:covidregistratie.fp2021@finance.gov.sr

Van maandag t/m donderdag van  07:30 u- 15:00 u  & vrijdag van 07:30 -14:30 u.

 

 

Paramaribo, 12 januari 2022

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

 

 

 

SOLLICITATIE OPROEP

Op het Onderdirectoraat Juridische-en Internationale Zaken van het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken is er thans plaatsingsmogelijkheid voor tien (10) juristen.

Kandidaten die aan onderstaande functieprofielen voldoen, worden in de gelegenheid gesteld om hun schriftelijke sollicitatie gericht aan de “Minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, mevr. Rishma N. Kuldipsingh MBA” vergezeld van curriculum vitae en kopieën van diploma’s uiterlijk 21 januari 2022 te deponeren bij de afdeling DIV van het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken aan de mr. Eduard Brumastraat no 52, onder vermelding van “sollicitatie JIZ” en het betreffend functieprofiel.

 

Functieprofiel: Aspirant Juridisch Medewerker BUREAU WETGEVING (4)

Doel van de functie:

Het geven van juridische ondersteuning aan het Bureau Wetgeving.

Hoofdtaken:

 1. Verzamelt mede relevante gegevens ter vervaarding van raadsstukken m.b.t. allerhande aangelegenheden.
 2. Concipieert mede brieven voor het Hoofd t.a.v. (juridische) adviezen.
 3. Houdt mede tot stand het beschikken van een up to date wetgevingsregistratuur.
 4. Verleent regelmatig ondersteuning aan het evalueren van de toepassing van o.a. de arbeidswetgeving als feedback functie t.b.v. wetgevingsactiviteiten ter zake.
 5. Verleent ondersteuning bij het voorbereiden en logistieke werkzaamheden bij conferenties, workshops, seminars betreffende arbeidsaangelegenheden georganiseerd door het ministerie van Arbeid. Tevens verleent de nodige logistiek bijstand bij presentaties.
 6. Bezoekt mede DNA vergaderingen en rapporteert mede schriftelijk op de gestelde vragenbetreffende het beleidsgebied van Arbeid. e.
 7. Verricht alle in het verlengde van de functie liggende werkzaamheden.

Is inzetbaar voor alle juridische werkzaamheden, wordt regelmatig ingezet ter ondersteuning van werkzaamheden ten behoeve van andere afdelingen van het onderdirectoraat Juridische en Internationale Zaken

 

Functieprofiel: Aspirant Juridisch Medewerker CAO REGISTRATIE (2) 

Doel van de functie:

Het geven van adviezen en het toetsen van wet en recht op cao’s van alle bedrijven in geheel Suriname.

Hoofdtaken:

 1. Assisteert de Junior en de Senior Juridische Medewerker en het Hoofd CAO Registratie;
 2. Draagt onder begeleiding zorg voor de juridische toetsing van cao’s op grond van de arbeidswetgeving, internationale standaarden en jurisprudentie inzake cao;
 3. Draagt onder begeleiding zorg voor het verlenen van juridische bijstand bij het samenstellen van cao’s;
 4. Draagt zorg voor een actueel cao-bestand op het ministerie;
 5. Verricht alle in het verlengde van de functie liggende werkzaamheden. Is inzetbaar voor alle andere juridische werkzaamheden.

Resultaatgebieden:

 1. Heeft voorhanden alle bij het ministerie geregistreerde cao’s;
 2. Heeft voorhanden bruikbare adviezen inzake cao’s.
 3. Heeft voorhanden in Suriname afgesloten cao’s.

 

Functieprofiel: Aspirant Juridisch Medewerker INTERNATIONALE ZAKEN (2)

Doel van de functie:

Het verrichten van werkzaamheden inzake de implementatie van al hetgeen dat voortvloeit uit internationale verbintenissen en verdragsverplichtingen, waarbij het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken is betrokken.

Hoofdtaken:

 1. Assisteert bij het rapporteren naar de ILO inzake de implementatie van geratificeerde en niet-geratificeerde arbeidsverdragen in consultatie met sociale partners en overheidsafdelingen binnen en buiten het ministerie.
 2. Assisteert bij deelrapportages t.a.v. verdragen en internationale verbintenissen met een arbeidscomponent.
 3. Assisteert bij het vaststellen van het Surinaams standpunt met betrekking tot aan te nemen verdragen en aanbevelingen van de ILO.
 4. Assisteert bij het voorbereiden van de voorlegging van nieuwe instrumenten van de ILO (verdragen, aanbevelingen) aan de wetgevende autoriteiten.
 5. Assisteert bij het vaststellen van het Surinaamse standpunt met betrekking tot de agenda van de jaarlijkse International Labour Conference van de ILO.
 6. Assisteert bij het vaststellen van hiaten in wetgeving en beleid welke blijken te bestaan na rapportages aan de ILO, OAS of Caricom en doen van aanpassingsaanbevelingen aan afdelingen binnen het ministerie en de departementsleiding.
 7. Assisteert bij het analyseren van internationale rapporten met een arbeidselement (Cedaw, Kinderrechtenverdrag, Human Development Index, Global Gender Gap Report, TIP-Report USA, USA State Department Human Rights Country Report Suriname, USDoL: Child Labour Report en Global Competitiveness Index) en het doen van aanbevelingen ter zake.
 8. Participeert in departementale en interdepartementale commissies.
 9. Verleent ondersteuning aan de Minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken tijdens de begrotingsbehandeling en andere vergaderingen van De Nationale Assemblee.
 10. Verricht alle in het verlengde van de functie liggende werkzaamheden. Is inzetbaar voor alle andere juridische werkzaamheden.

 

Functieprofiel: Aspirant Juridisch Medewerker AFDELING VERGUNNINGEN INTERMEDIAIRS (AVI) (2)

Doel van de functie

Het coördineren van adviezen en de toetsing van de Wet Ter Beschikking Stellen Arbeidskrachten door Intermediairs (WTBAI) (S.B. 2017 no. 42)en het geldend recht op de ingediende en thans ook verleende uitzendvergunningen. Het monitoren en evalueren van de werking van deze wet in ruime zin en het daaromtrent adviseren van de Onderdirecteur Juridische en Internationale Zaken op eigen initiatief of op verzoek. Het adviseren van de directeur inzake de verlening van vergunningen en toestemming krachtens de Arbeidsbemiddelingswet 2017 (S.B. 2017 no. 67).Het coördineren van het voorbereiden en het ontwerpen van wettelijke regelingen van arbeidsrechtelijke aard alsmede het formuleren, ontwikkelen en monitoren en coördineren van het beleid inzake arbeidsaangelegenheden op het vlak van arbeidsmarktinstituten.

Hoofdtaken:

 1. Het coördineren van de ontvangst, de afhandeling, het onderzoek en het advies aan de Directeur van Arbeid op een aanvraag tot verlening van een eerste of de verlenging van een reeds verleende uitzendvergunning en vergunning/toestemming voor arbeidsbemiddeling;
 2. Het coördineren van de evaluatie van de werking van de Wet Ter Beschikking Stellen Arbeidskrachten door Intermediairs en het ontvangen en verwerken van reacties hieromtrent;
 3. Het coördineren van de evaluatie van het Besluit Ter Beschikking Stellen Arbeidskrachten van Intermediairs en de Beschikking Ter Beschikking Stellen Arbeidskrachten;
 4. Het coördineren van de voorbereiding van consultaties met werkgevers en werknemers betreffende de werking van de Wet Ter Beschikking Stellen Arbeidskrachten door Intermediairs;
 5. Het coördineren van het bijhouden van de lijst van uitzendvergunningen en vergunningen voor arbeidsbemiddeling en het publiceren daarvan – waaronder ook de duur van de vergunning – zoals voorgeschreven in de Wet Ter Beschikking Stellen Arbeidskrachten door Intermediairs en de Arbeidsbemiddelingswet;
 6. Het coördineren van voorstellen voor de bevordering van de samenwerking tussen intermediairs en publieke arbeidsvoorziening;
 7. Het coördineren van de registratie van de inactiviteit van uitzendvergunningen en vergunningen/ toestemming voor arbeidsbemiddeling;
 8. Verlenen van juridische bijstand aan intermediairs en arbeidsbemiddelingsbureaus;
 9. Het coördineren van het geheel op de afdeling;
 10. Houdt contact met de Kamer van Koophandel en Fabrieken omtrent de inschrijving van intermediairs en arbeidsbemiddelingsbureaus in het Handelsregister;
 11. Het coördineren van de informatieverschaffing aan het publiek en specifieke doelgroepen middels workshops, presentaties het werkgebied en vakgebied rakende;
 12. Participeert in departementale en interdepartementale commissies;
 13. Vertegenwoordigt het ministerie in werkgroepen, op besprekingen, workshops, conferenties zowel nationaal, regionaal als internationaal;
 14. Het monitoren op instructie van de Onderdirecteur JIZ de situatie van bijzondere groepen in de uitzendbranche en bij de arbeidsbemiddeling zoals migrantenarbeiders, jongeren, vrouwen en mensen met een beperking.
 15. Verricht alle in het verlengde van de functie liggende werkzaamheden. Is inzetbaar voor alle andere juridische werkzaamheden.

Resultaatgebieden:

 1. Heeft voorhanden adviezen en informatie over uitzendbureaus, uitzendkrachten, bemiddelingsbureaus en werkzoekenden;
 2. Heeft voorhanden registers van uitzendbureaus en bemiddelingsbureaus;

Functie-eisen

Opleiding:

Universitaire graad Bachelor in de rechtswetenschappen ( LL.B) met arbeidsrecht in het vakkenpakket.

 

Specifieke kennis/vaardigheden:

 • (Gedegen) kennis van arbeidswetgeving.
 • Goed inzicht en analytisch denkvermogen.
 • Goede contactuele eigenschappen/accuratesse/flexibiliteit.
 • Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
 • Computer vaardigheden o.a. Windows, Exel en PowerPoint.
 • Kennis van het ambtelijke.

De functie-eisen gelden voor alle bovengenoemde functieprofielen.

 

Bekendmaking

Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) gevestigd aan de Mr. Eduard Brumastraat nummer 52 maakt bekend dat de Onderdirectoraten Arbeidsmarkt en Juridische- en Internationale Zaken weer operationeel zijn.

Bij vragen of onduidelijkheden gaarne mailen naar het volgend e-mailadres: communicatie.awj@gmail.com.

 

Paramaribo, 10 januari 2022

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

 

  

Bekendmaking

Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) gevestigd aan de Mr. Eduard Brumastraat nummer 52 geeft te kennen dat de Onderdirectoraten Arbeidsmarkt en Juridische- en Internationale Zaken vanaf heden tot nader orde zijn gesloten vanwege recente

COVID-19 besmettingen.

 

Bij vragen of onduidelijkheden gaarne mailen naar het volgend

e-mailadres: communicatie.awj@gmail.com.

 

Paramaribo, 06 januari 2022

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

 

 

MINISTERIE VAN ARBEID,

WERKGELEGENHEID EN JEUGDZAKEN

   DIRECTORAAT ARBEIDSINSPECTIE

Gemenelandsweg 83 – 85 Paramaribo – Suriname

Telefoon   477378    Fax: 422250

 

Algemene overwerkvergunning Arbeidswet 1963

(DECEMBER OVERWERKVERGUNNING 2021)

 

Paramaribo, 22 november 2021                                                                 AI:1833/21…

 

DE INSPECTEUR GENERAAL DER ARBEIDSINSPECTIE,

Gelet op:

Artikel 6 lid 1, aanhef en onder b van de Arbeidswet 1963 (G.B. 1963 no. 163, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2001 no. 71)

Overwegende:

Dat in bepaalde ondernemingen tegen het einde van het jaar – als gevolg van de nationale feest-dagen in deze periode – een opeenhoping van werk pleegt voor te komen en dat werkgevers alsgevolg hiervan, voor enkele dagen mogelijk langere werktijden dienen te hanteren.

HEEFT GOEDGEVONDEN:

I           Toe te staan dat in afwijking van artikel 3 van de Arbeidswet 1963:

a          in winkels, cafés, restaurants en aanhorigheden alsmede aangelegenheden betrekking hebbende op gemeenschaps, sociale en persoonlijke diensten door alle werknemers 11 uren per dag arbeid mag worden verricht van 15 tot en met 17 december, 20 tot en met 24 december en van 27 tot en met 30 december 2021;

b          in brood- en banketbakkerijen door alle werknemers 13 uren per dag arbeid mag worden verricht van 15 tot en met 17 december, 20 tot en met 24 december en van 27 tot en met 30 december 2021 en

c          in de ondernemingen, genoemd in de onderdelen a en b van dit artikel, door alle werknemers ten hoogste 64 uren per week arbeid mag worden verricht in de voornoemde periodes.

II         Van het bepaalde in artikel 1 van deze beschikking mag slechts ten nadele van de werknemer worden afgeweken, indien hiervoor een specifieke vergunning is verleend.

III        Het gebruik maken van deze algemene overwerkvergunning moet geschieden mede met inachtneming van de overige bepalingen in de Arbeidswet 1963 en de rest van de arbeidswetgeving.

IV        Te bepalen, dat deze beschikking, die als December Overwerkvergunning 2021 kan worden aangehaald, in het Advertentieblad van de Republiek Suriname wordt bekendgemaakt en met ingang van 15 december 2021 in werking treedt.

 

Aan:    Alle belanghebbenden                             

De Inspecteur Generaal der Arbeidsinspectie,

Dhr. Noredjo R. LL.B

(Inspecteur – Generaal)

NB:      Het bepaalde in artikel 1 van deze beschikking is niet van toepassing op werknemers die, naar het oordeel van het Hoofd van de Arbeidsinspectie, uitsluitend bewakingsdiensten of voornamelijk, doch niet uitsluitend, bewakingsdiensten verrichten.

 

 

 

Bekendmaking 

 

Stopzetting uitbetaling COVID-19 steun aan KMO’S en kleine zelfstandigen

 

De Regering van Suriname maakt bekend dat de uitbetalingen van COVID-19 steun ten behoeve van KMO’s en kleine zelfstandigen t/m de maand oktober zijn uitbetaald en dat er ingaande de maand november 2021 geen uitbetalingen meer worden verricht aan deze categorie mede vanwege het feit dat de meeste sectoren wederom zijn opengesteld en vanwege het bereiken van het plafond van het COVID-19 noodfonds.

Geselecteerde KMO’s en kleine zelfstandigen die vanwege administratieve  uitdagingen nog geen COVID-19 steun hebben ontvangen over de voorgaande maanden t/m  de maand oktober, worden in de komende periode alsnog uitbetaald waarna er  geen uitbetalingen meer zullen worden verricht uit het COVID-19 noodfonds.

 • Indien u vragen heeft t.a.v. uw uitbetaling, kunt u contact opnemen  met:

Het Ministerie van AW&J op de telefoonnummers 8640449/8815676/ 8815616en via de emailadressen:

covidregistratie.awj2021@gmail.com/covidregistratie.awj2021@gov.sr

Van maandag t/m donderdag van  07:30 u- 15:00 u  &vrijdag van 07:30 -14:30 u.

 • Indien u vragen heeft t.a.v. de status van uw te openen bankrekening, kunt u contact opnemen met:

Het Directoraat der Belastingen op de telefoonnummers 471993/ 475040/ 474059en via het emailadres:covidregistratie.fp2021@finance.gov.sr

Van maandag t/m donderdag van  07:30 u- 15:00 u  & vrijdag van 07:30 -14:30 u.

 

 

Paramaribo, 30 november 2021

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken

 

                  

Bekendmaking  stopzetting online registratie COVID-19 steun

 

De Regering van Suriname maakt bekend dat er ingaande de maand december 2021 geen online registraties meer zullen worden uitgevoerd mede vanwege het bereiken van het plafond van het Covid-19 noodfonds.

Personen die zich hebben geregistreerd in de maanden oktober, november en de vorige maanden en  die wel geselecteerd zijn, worden in de komende periode nog afgehandeld waarna er geen uitbetalingen meer zullen worden verricht uit het Covid-19 noodfonds.

Indien u vragen heeft t.a.v. uw uitbetaling, kunt u contact opnemen  met:

Het Ministerie van AW&J op de telefoonnummers 8640449/8815676/ 8815616en via de emailadressen:

covidregistratie.awj2021@gmail.com/covidregistratie.awj2021@gov.sr

Van maandag t/m donderdag van  07:30 u- 15:00 u  &vrijdag van 07:30 -14:30 u.

 

 Indien u vragen heeft t.a.v. de status van uw te openen bankrekening, kunt u contact opnemen met:

Het Directoraat der Belastingen op de telefoonnummers 471993/ 475040/ 474059en via het emailadres:covidregistratie.fp2021@finance.gov.sr

Van maandag t/m donderdag van  07:30 u- 15:00 u  & vrijdag van 07:30 -14:30 u.

 

 

Paramaribo, 29 november 2021

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken

 

 

Sollicitatie Oproep

Verifier

De SNTA heeft als doelstelling, het versterken van de productiviteit en het concurrentievermogen van Suriname, middels het stellen van regionaal dan wel internationaal geaccepteerde kwaliteitseisen en beroepsstandaarden op het gebied van technisch- en beroepsonderwijs en trainingen. Voorts het beoordelen van opleidingsinstituten die technisch- en beroepsonderwijs en trainingen verzorgen en het certificeren van natuurlijke personen.

In het streven haar doelstelling te bereiken, worden technische deskundigen uitgenodigd te solliciteren voor de functie van Verifier.

Hoofdtaken:

-  Mede zorg dragen voor het examineren, de beoordeling en voor het uitreiken van de NVQ’s en CVQ’s;

-  Het mede bijhouden van nationale en internationale ontwikkelingen m.b.t. methoden van examineren en beoordelen; en

-  Mede evalueren en adviseren m.b.t. examineren en beoordelen van bestaande, nieuwe en te innoveren opleidingen.

 Functie-eisen en kwalificaties:

Opleiding: Tenminste afgeronde LOBO/ B-Tech, Verifier Training is een pre.

Ervaring: minimaal 2 jaar ervaring in soortgelijke functie

Specifieke kennis/ vaardigheden en kenmerken:

 • Kennis van de “TVET Strategy” van de CANTA;
 • Kennis van TVET beleid en strategie van de MINOWC;
 • Kennis dragen van de principes en de toepassingen van CBET;
 • Kennis dragen van de SNTA Wet (concept);
 • Kennis dragen van alle reglementen betreffende het functioneren van SNTA;
 • Kennis van PLAR;
 • Accuratesse;
 • Kritisch, besluitvaardig en reflecterend vermogen.

 Resultaatgebieden:

Beoordelingssystemen

Kandidaten die aan bovengenoemd profiel voldoen worden in de gelegenheid gesteld om hun schriftelijke sollicitatie vergezeld van hun curriculum vitae en kopieën van diploma’s uiterlijk 30 november 2021 op te sturen naar de Voorzitter van de Werkgroep “Suriname National Training Authority”, dhr. dr. Roy Adama, Werkgroep SNTA/PTC, University of Applied Sciences, Slangenhoutstraat 99a , onder vermelding  van “Sollicitatie Verifier”.

 

Sollicitatie Oproep

Standard Development Officer

De SNTA heeft als doelstelling, het versterken van de productiviteit en het concurrentievermogen van Suriname, middels het stellen van regionaal dan wel internationaal geaccepteerde kwaliteitseisen en beroepsstandaarden op het gebied van technisch- en beroepsonderwijs en trainingen. Voorts het beoordelen van opleidingsinstituten die technisch- en beroepsonderwijs en trainingen verzorgen en het certificeren van natuurlijke personen.

In het streven haar doelstelling te bereiken, worden technische deskundigen uitgenodigd te solliciteren voor de functie van Standard Development Officer.

Hoofdtaken:

-   Stelt behoefte aan normen vast;

-   Identificeert het belangrijkste doel en de reikwijdte van het beroepsgebied;

-   Identificeert prestatiecriteria, bereik, onderliggende kennis;

-   Classificeert en valideert normen in certificeerbare NVQ-niveaus;

-   Geef prioriteit aan competentie-eenheden en ontwerp NVQ-structuren;

-   NVQ-structuren valideren en goedkeuren;

-   Standaarden en NVQ’s bijwerken.

 Functie-eisen en kwalificaties:

Opleiding: Tenminste afgeronde LOBO/ B-Tech, Standard Development Training is een pre.

Ervaring: minimaal 2 jaar ervaring in soortgelijke functie

Specifieke kennis/ vaardigheden en kenmerken:

 • Kennis van de “TVET Strategy” van de CANTA;
 • Kennis van TVET beleid en strategie van de MINOWC;
 • Kennis dragen van de principes en de toepassingen van CBET;
 • Kennis dragen van de SNTA Wet (concept);
 • Kennis dragen van alle reglementen betreffende het functioneren van SNTA;
 • Kennis van PLAR;
 • Accuratesse;
 • Kritisch, besluitvaardig en reflecterend vermogen.

 Resultaatgebieden:

- NVQ’s:

- Input voor het management voor het maken en eventueel bijstellen van beleid.

Kandidaten die aan bovengenoemd profiel voldoen worden in de gelegenheid gesteld om hun schriftelijke sollicitatie vergezeld van hun curriculum vitae en kopieën van diploma’s uiterlijk 30 november 2021 op te sturen naar de Voorzitter van de Werkgroep “Suriname National Training Authority”, dhr. dr. Roy Adama, Werkgroep SNTA/PTC, University of Applied Sciences,

Slangenhoutstraat 99a, onder vermelding van “ Sollicitatie Standard Development Officer”.

 

Sollicitatie Oproep

Record Keeping Officer

De SNTA heeft als doelstelling, het versterken van de productiviteit en het concurrentievermogen van Suriname, middels het stellen van regionaal dan wel internationaal geaccepteerde kwaliteitseisen en beroepsstandaarden op het gebied van technisch- en beroepsonderwijs en trainingen. Voorts het beoordelen van opleidingsinstituten die technisch- en beroepsonderwijs en trainingen verzorgen en het certificeren van natuurlijke personen.

In het streven haar doelstelling te bereiken, worden technische deskundigen uitgenodigd te solliciteren voor de functie van Record Keeping Officer.

Hoofdtaken:

-  Het bijhouden van het register naar vakrichting en niveau van alle personen die in aanmerking zijn gekomen voor een NVQ/CVQ;

-  Het verstrekken van informatie aan derden over personen die een certificaat hebben behaald dit kunnen natuurlijke of rechtspersonen zijn in binnen en buitenland.

 Functie-eisen en kwalificaties:

Opleiding: Tenminste afgeronde LOBO/ B-Tech, Record Keeping Training is een pre.

Ervaring: minimaal 2 jaar ervaring in soortgelijke functie

Specifieke kennis/ vaardigheden en kenmerken:

 • Kennis van de “TVET Strategy” van de CANTA;
 • Kennis van TVET beleid en strategie van de MINOWC;
 • Kennis dragen van de principes en de toepassingen van CBET;
 • Kennis dragen van de SNTA Wet (concept);
 • Kennis dragen van alle reglementen betreffende het functioneren van SNTA;
 • Kennis van PLAR;
 • Accuratesse;
 • Kritisch, besluitvaardig en reflecterend vermogen.

 Resultaatgebieden:

Register naar vakrichting en niveau van alle personen die in aanmerking zijn gekomen voor een NVQ/CVQ.

Kandidaten die aan bovengenoemd profiel voldoen worden in de gelegenheid gesteld om hun schriftelijke sollicitatie vergezeld van hun curriculum vitae en kopieën van diploma’s uiterlijk 30 november 2021 op te sturen naar de Voorzitter van de Werkgroep “Suriname National Training Authority”, dhr. dr. Roy Adama, Werkgroep SNTA/PTC, University of Applied Sciences,

Slangenhoutstraat 99a, onder vermelding van “ Sollicitatie Record Keeping Officer”.

 

Sollicitatie Oproep

Quality Assurance officer

De SNTA heeft als doelstelling, het versterken van de productiviteit en het concurrentievermogen van Suriname, middels het stellen van regionaal dan wel internationaal geaccepteerde kwaliteitseisen en beroepsstandaarden op het gebied van technisch- en beroepsonderwijs en trainingen. Voorts het beoordelen van opleidingsinstituten die technisch- en beroepsonderwijs en trainingen verzorgen en het certificeren van natuurlijke personen.

In het streven haar doelstelling te bereiken, worden technische deskundigen uitgenodigd te solliciteren voor de functie van Quality Assurance officer.

Hoofdtaken:

 • Het mede helpen opzetten en onderhouden van het “Quality Assurance” systeem en de efficiency standaarden;
 • Houdt zich bezig met kwaliteitsborging en hoe een product of dienst tot stand komt, met de nadruk gelegd op het gebruik van: Trainingsnormen, Trainingsdoelen, Te behalen competenties, Efficiënt gebruik van middelen en Kosten binnen het opleidingssysteem

 Functie-eisen en kwalificaties:

Opleiding: Tenminste afgeronde LOBO/ B-Tech, Quality AssuranceTraining is een pre.

Ervaring: minimaal 2 jaar ervaring in soortgelijke functie

Specifieke kennis/ vaardigheden en kenmerken:

 • Kennis van de “TVET Strategy” van de CANTA;
 • Kennis van TVET beleid en strategie van de MINOWC;
 • Kennis dragen van de principes en de toepassingen van CBET;
 • Kennis dragen van de SNTA Wet (concept);
 • Kennis dragen van alle reglementen betreffende het functioneren van SNTA;
 • Formuleren “Quality Assurance”systeem en efficiency standaarden.
 • Kritisch, besluitvaardig en reflecterend vermogen.

 Resultaatgebieden:

“Quality Assurance”systeem en efficiency standaarden.

Kandidaten die aan bovengenoemd profiel voldoen worden in de gelegenheid gesteld om hun schriftelijke sollicitatie vergezeld van hun curriculum vitae en kopieën van diploma’s uiterlijk 30 november 2021 op te sturen naar de Voorzitter van de Werkgroep “Suriname National Training Authority”, dhr. dr. Roy Adama,  Werkgroep SNTA/PTC, University of Applied Sciences,

      Slangenhoutstraat 99a, onder vermelding van “ Sollicitatie quality Assurance Officer”.

 

 

Sollicitatie Oproep

Monitoring and Evaluation Officer

De SNTA heeft als doelstelling, het versterken van de productiviteit en het concurrentievermogen van Suriname, middels het stellen van regionaal dan wel internationaal geaccepteerde kwaliteitseisen en beroepsstandaarden op het gebied van technisch- en beroepsonderwijs en trainingen. Voorts het beoordelen van opleidingsinstituten die technisch- en beroepsonderwijs en trainingen verzorgen en het certificeren van natuurlijke personen.

In het streven haar doelstelling te bereiken, worden technische deskundigen uitgenodigd te solliciteren voor de functie van Monitoring and Evaluation Officer.

Hoofdtaken:

-  Erop toezien dat het register naar vakrichting en niveau van alle personen die in aanmerking zijn gekomen voor een NVQ/CVQ worden bijgehouden;

-  Draagt zorg voor het verzamelen van alle informatie over de activiteiten van alle afdelingen van de SNTA volgens vastgestelde standaarden;

-  Is belast met het evalueren van deze informatie en rapport uitbrengen naar de leiding van de SNTA;

-  Is verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie aan derden over personen die een certificaat hebben behaald dit kunnen natuurlijke of rechtspersonen zijn in binnen en buitenland.

 Functie-eisen en kwalificaties:

Opleiding: Tenminste afgeronde LOBO/ B-Tech, Monitoring and Evaluation Training is een pre.

Ervaring: minimaal 2 jaar ervaring in soortgelijke functie

Specifieke kennis/ vaardigheden en kenmerken:

 • Kennis van de “TVET Strategy” van de CANTA;
 • Kennis van TVET beleid en strategie van de MINOWC;
 • Kennis dragen van de principes en de toepassingen van CBET;
 • Kennis dragen van de SNTA Wet (concept);
 • Kennis dragen van alle reglementen betreffende het functioneren van SNTA;
 • Kennis van PLAR;
 • Accuratesse;
 • Kritisch, besluitvaardig en reflecterend vermogen.

Resultaatgebieden:

-    Volledige registers:

-     Input voor het management voor het maken en eventueel bijstellen van beleid.

Kandidaten die aan bovengenoemd profiel voldoen worden in de gelegenheid gesteld om hun schriftelijke sollicitatie vergezeld van het curriculum vitae en kopieën van diploma’s uiterlijk 30 november 2021 op te sturen naar de Voorzitter van de Werkgroep van de Suriname National Training Authority, dhr. dr. Roy Adama, Werkgroep SNTA/PTC, University of Applied Sciences, Slangenhoutstraat 99a, onder vermelding van “ Sollicitatie Monitoring and Evaluation Officer”.

 

 

Sollicitatie Oproep

Managing Director SNTA

 De SNTA heeft als doelstelling, het versterken van de productiviteit en het concurrentievermogen van Suriname, middels het stellen van regionaal dan wel internationaal geaccepteerde kwaliteitseisen en beroepsstandaarden op het gebied van technisch- en beroepsonderwijs en trainingen. Voorts het beoordelen van opleidingsinstituten die technisch- en beroepsonderwijs en trainingen verzorgen en het certificeren van natuurlijke personen.

In het streven haar doelstelling te bereiken, worden technische deskundigen uitgenodigd te solliciteren voor de functie van Managing Director SNTA.

Hoofdtaken:

 • Verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van de “Qualification Framework” (Qualificatie structuur);
 • Verantwoordelijk voor het vastleggen van de eindtermen (ontwikkeling standaarden);
 • Verantwoordelijk voor het implementeren, monitoren en evalueren van het TVET beleid;
 • Zorgdragen voor het opstellen van het Nationaal Trainings Authority ontwikkelingsplan en het op basis daarvan inrichten en vormgeven;
 • Advisering binnen het TVET beleid in samenhang met het Beroepsonderwijs;
 • Het aangaan en onderhouden van samenwerkingsrelaties met relevante regionale Tvet organisaties (Canta, NTA’s in de Caricom); en
 • Verantwoordelijk voor de efficiente communicatie met nationale en regionale TVET trainingsinstituten;
 • Verantwoordelijk voor het Administratief, Financieel en HRM beleid;
 • Verantwoordelijk voor allerhande zaken m.b.t. het TVET beleid;
 • Structureel overleg tussen de leiding van de SNTA en de leiding van het Beroepsonderwijs.

 Functie-eisen en kwalificaties:

Opleiding: Tenminste Bachelor of daaraan gelijk gesteld, bij voorkeur in één der richtingen van de Technologische Wetenschappen.

Ervaring: minimaal 3 jaar ervaring in een leidinggevende technische functie.

Specifieke kennis/ vaardigheden en kenmerken:

 • Kennis van de “TVET Strategy” van de CANTA;
 • Kennis van TVET beleid en strategie van de MINOWC;
 • Kennis dragen van de principes en de toepassingen van CBET;
 • Kennis dragen van de SNTA Wet (concept);
 • Kennis dragen van alle reglementen betreffende het functioneren van SNTA;
 • Formuleren van eindtermen/ standaarden;
 • Management- en contactuele vaardigheden;
 • Kritisch, besluitvaardig en reflecterend vermogen.

 Resultaatgebieden:

 • Algemeen beleid van TVET vastgelegd in de TVET Policy and Strategy;
 • Beleid en inrichting van de SNTA;
 • Ontwikkeling standaarden voor TVET;
 • Leidinggeven aan de SNTA;
 • Administratief, Financieel en HRM beleid.

Kandidaten die aan bovengenoemd profiel voldoen worden in de gelegenheid gesteld om hun schriftelijke sollicitatie vergezeld van hun curriculum vitae en kopieën van diploma’s uiterlijk 30 november 2021 op te sturen naar de Voorzitter van de Werkgroep “Suriname National Training Authority”, dhr. dr. Roy Adama, Werkgroep SNTA/PTC, University of Applied Sciences,

 Slangenhoutstraat 99a, onder vermelding van “ Sollicitatie Managing Director SNTA”.

 

Sollicitatie Oproep

Curriculum Development Officer

De SNTA heeft als doelstelling, het versterken van de productiviteit en het concurrentievermogen van Suriname, middels het stellen van regionaal dan wel internationaal geaccepteerde kwaliteitseisen en beroepsstandaarden op het gebied van technisch- en beroepsonderwijs en trainingen. Voorts het beoordelen van opleidingsinstituten die technisch- en beroepsonderwijs en trainingen verzorgen en het certificeren van natuurlijke personen.

In het streven haar doelstelling te bereiken, worden technische deskundigen uitgenodigd te solliciteren voor de functie van Curriculum Development Officer.

Hoofdtaken:

-  Verantwoordelijk voor het aanpassen en het ontwikkelen van curricula;

-  Adviseert omtrent het curriculum ontwikkelingsbeleid;

-  Onderzoek naar systemen en methodieken op het gebied van curriculumplanning en curriculumontwikkeling;

-  Draagt zorg voor het nieuwe lesmateriaal;

-  Draagt zorg voor trainingen m.b.t. nieuw in te voeren methoden; en

-  Het ontwikkelen en beheren van leer- en instructiemateriaal (learnercentred).

 Functie-eisen en kwalificaties:

Opleiding: Tenminste afgeronde LOBO/ B-Tech, Curriculum Development Training is een pre.

Ervaring: minimaal 2 jaar ervaring in soortgelijke functie

Specifieke kennis/ vaardigheden en kenmerken:

 • Kennis van de “TVET Strategy” van de CANTA;
 • Kennis van TVET beleid en strategie van de MINOWC;
 • Kennis dragen van de principes en de toepassingen van CBET;
 • Kennis dragen van de SNTA Wet (concept);
 • Kennis dragen van alle reglementen betreffende het functioneren van SNTA;
 • Kennis van PLAR;
 • Accuratesse;
 • Kritisch, besluitvaardig en reflecterend vermogen.

 Resultaatgebieden:

Curricula ontwikkeld voor beroepsopleidingen.

Kandidaten die aan bovengenoemd profiel voldoen worden in de gelegenheid gesteld om hun schriftelijke sollicitatie vergezeld van hun curriculum vitae en kopieën van diploma’s uiterlijk 30 november 2021 op te sturen naar de Voorzitter van de Werkgroep “Suriname National Training

Authority”, dhr. dr. Roy Adama, Werkgroep SNTA/PTC, University of Applied Sciences,

Slangenhoutstraat 99a, onder vermelding van “ Sollicitatie Curriculum Development   Officer”.

 

Sollicitatie Oproep

Auditor

 De SNTA heeft als doelstelling, het versterken van de productiviteit en het concurrentievermogen van Suriname, middels het stellen van regionaal dan wel internationaal geaccepteerde kwaliteitseisen en beroepsstandaarden op het gebied van technisch- en beroepsonderwijs en trainingen. Voorts het beoordelen van opleidingsinstituten die technisch- en beroepsonderwijs en trainingen verzorgen en het certificeren van natuurlijke personen.

In het streven haar doelstelling te bereiken, worden technische deskundigen uitgenodigd te solliciteren voor de functie van Auditor.

Hoofdtaken:

 • Verantwoordelijk voor beoordelen van trainingsinstituten volgens vastgestelde normen en standaarden met de bedoeling deze te voorzien van een keurmerk of hun keurmerk te behouden;
 • Ontwikkelen van reglementen die betrekking hebben op het toekennen en of behoud van keurmerken;
 • Het adviseren van de Algemeen Directeur van de SNTA over het verstrekken van keurmerken aan opleidings/trainingsinstituten en alle zaken die daaraan gerelateerd zijn.

 Functie-eisen en kwalificaties:

Opleiding: Tenminste afgeronde LOBO/ B-Tech, Auditor Training is een pre.

Ervaring: minimaal 2 jaar ervaring in soortgelijke functie

Specifieke kennis/ vaardigheden en kenmerken:

 • Kennis van de “TVET Strategy” van de CANTA;
 • Kennis van TVET beleid en strategie van de MINOWC;
 • Kennis dragen van de principes en de toepassingen van CBET;
 • Kennis dragen van de SNTA Wet (concept);
 • Kennis dragen van alle reglementen betreffende het functioneren van SNTA;
 • Kennis van reglementen, betreffende het toekennen van keurmerken;
 • Kritisch, besluitvaardig en reflecterend vermogen.

 Resultaatgebieden:

 • Toekennen van keurmerken;
 • Reglementen die betrekking hebben op het toekennen en of behoud van keurmerken.

Kandidaten die aan bovengenoemd profiel voldoen worden in de gelegenheid gesteld om hun schriftelijke sollicitatie vergezeld van hun curriculum vitae en kopieën van diploma’s uiterlijk 30 november 2021 op te sturen naar de Voorzitter van de Werkgroep “Suriname National Training Authority”, dhr. dr. Roy Adama, Werkgroep SNTA/PTC, University of Applied Sciences,

Slangenhoutstraat 99a, onder vermelding van “ Sollicitatie Auditor”.

 

Sollicitatie Oproep

Assessor

De SNTA heeft als doelstelling, het versterken van de productiviteit en het concurrentievermogen van Suriname, middels het stellen van regionaal dan wel internationaal geaccepteerde kwaliteitseisen en beroepsstandaarden op het gebied van technisch- en beroepsonderwijs en trainingen. Voorts het beoordelen van opleidingsinstituten die technisch- en beroepsonderwijs en trainingen verzorgen en het certificeren van natuurlijke personen.

In het streven haar doelstelling te bereiken, worden technische deskundigen uitgenodigd te solliciteren voor de functie van Assessor.

Hoofdtaken:

- Draagt zorg voor het examineren van de trainees/ studenten geheel volgens vastgelegde reglementen  (standaarden) van trainees en studenten;

- Het toekennen van examenresultaten;

- Het bijhouden van nationale en internationale ontwikkelingen m.b.t. methoden van examineren;

- Evalueren en adviseren over eventuele aanpassingen m.b.t. het examineren.

 Functie-eisen en kwalificaties:

Opleiding: Tenminste afgeronde LOBO/ B-Tech, Assessor Training is een pre.

Ervaring: minimaal 2 jaar ervaring in soortgelijke functie

Specifieke kennis/ vaardigheden en kenmerken:

 • Kennis van de “TVET Strategy” van de CANTA;
 • Kennis van TVET beleid en strategie van de MINOWC;
 • Kennis dragen van de principes en de toepassingen van CBET;
 • Kennis dragen van de SNTA Wet (concept);
 • Kennis dragen van alle reglementen betreffende het functioneren van SNTA;
 • Formuleren “Quality Assurance”systeem en efficiency standaarden.
 • Kritisch, besluitvaardig en reflecterend vermogen.

Resultaatgebieden:

Afleveren van resultaten van trainees/ studenten die getoetst zijn, aan de certificeerder.

Kandidaten die aan bovengenoemd profiel voldoen worden in de gelegenheid gesteld om hun schriftelijke sollicitatie vergezeld van hun curriculum vitae en kopieën van diploma’s uiterlijk 30 november 2021 op te sturen naar de Voorzitter van de Werkgroep “Suriname National Training Authority”, dhr. dr. Roy Adama, Werkgroep SNTA/PTC, University of Applied Sciences, Slangenhoutstraat 99a, onder vermelding van “ Sollicitatie Assessor”.

 

BEKENDMAKING 

Het onderdirectoraat Nationale Jongeren Aangelegenheden (NJA) van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) dat gevestigd was aan de Fred Derbystraat nummer 53, is verhuisd naar de Gongrijpstraat nummer 51. Momenteel is het onderdirectoraat NJA telefonisch niet bereikbaar. Het telefoonnummer zal nader bekend gemaakt worden. Gaarne te mailen naar het e-mailadres: sec.odnja@gmail.com voor een vlot verloop.

Paramaribo, 12 november 2021

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

 

BEKENDMAKING 

Negende  Online registratie COVID-19 steun

De Regering van Suriname roept hierbij alle personen en bedrijven op, die door de COVID-19 pandemie getroffen zijn, om zich vanaf  maandag 1 november 2021 t/m maandag 8 november 2021 online te laten registreren om na screening in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning door de Surinaamse overheid. Met de uitvoering van deze activiteit zijn belast de ministeries van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) en  Financiën en Planning ( Belastingdienst Suriname).

Deze registratie is bedoeld voor degenen die zich in de afgelopen maanden in 2021 niet hebben geregistreerd. Vermeldenswaard is ook dat degenen die zich nu registreren, niet in aanmerking komen voor de covid steun over de afgelopen maanden maar wel vanaf de maand van registratie tot dat het project ten einde loopt.

Aan de personen die zich in 2020  geregistreerd  hadden en zich in de afgelopen periode niet hebben geregistreerd, wordt gevraagd om zich op nieuw te registreren tijdens deze nieuwe online registratie.

 Wanneer komt u in aanmerking?

 1. Personen die in loondienst zijn of waren: hieronder vallen degenen die vanwege de COVID-19 pandemie verminderd inkomsten krijgen of ontslagen zijn vanaf maart 2020;
 2. Bedrijfssluiting of verminderd inkomsten voor de kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) en kleine zelfstandigen vanwege de COVID-19 pandemie vanaf maart 2020;
 3. Bedrijfssluiting of verminderd inkomen voor grote bedrijven vanwege COVID-19 pandemie vanaf maart 2020;

Alle drie (3) categorieën kunnen  zich online registreren via de website van het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (http://atm.gov.sr) en de Facebook pagina van het ministerie van AW&J alwaar via de link https://financien.sr/covidsteun2021 toegang wordt geboden tot de registratie.

 • Met betrekking tot de KMO’s en kleine zelfstandigen die geen bankrekening hebben, wordt benadrukt dat de volgende informatie moet worden bijgevoegd:

1.Kopie identiteitskaart;

2.Uittreksel uit het CBB bestand;

 • Verder dienen KMO’s en kleine zelfstandigen ook financiële gegevens over de afgelopen 3 jaren van het bedrijf over te leggen;
 • Met betrekking tot de personen in loondienst met verminderd inkomen en werklozen wordt benadrukt dat een kopie van hun identiteitskaart moet worden bijgevoegd. Indien personen in deze categorie niet in het bezit zijn van een bankrekening dienen ze ook een uittreksel uit het CBB bestand in te sluiten.

De regering van Suriname wenst het volgende te benadrukken:

 • deze COVID-uitkering is van tijdelijke aard om degenen die vanwege de COVID-pandemie in een noodsituatie zijn geraakt, een helpende hand te bieden;
 • alle werkzame personen( kleine/micro ondernemers, kleine zelfstandigen, en grote ondernemers) die kunnen aantonen dat zij een verminderd inkomen hebben en niet in staat zijn adequaat in hun levensonderhoud te kunnen voorzien of de bedrijfsvoering niet adequaat te kunnen voortzetten, mogen zich registreren;
 • indien blijkt dat personen en/of bedrijven onjuiste informatie hebben verstrekt aan de Staat Suriname om zodoende het resultaat te manipuleren, zullen er ernstige maatregelen worden getroffen tegen zulke personen/bedrijven.

Indien  u vragen heeft kunt u contact opnemen  met:

 • Het Ministerie van AW&J op de telefoonnummers 8640449/8815676/ 8815616en via de emailadressen:

covidregistratie.awj2021@gmail.com/covidregistratie.awj2021@gov.sr

Van maandag t/m donderdag van  07:30 u- 15:00 u  & vrijdag van 07:30 -14:30 u.

 • Het Directoraat der Belastingen op de telefoonnummers 471993/ 475040/ 474059en via het emailadres:fp2021@finance.gov.sr

Van maandag t/m donderdag van  07:30 u- 15:00 u  & vrijdag van 07:30 -14:30 u.

 

 

Communicatie Unit

Ministerie van AW&J

Paramaribo, 28 oktober  2021

 

 

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Onderdirectoraat Nationale Jongeren Aangelegenheden

Fred Derbystraat 53 Paramaribo, Suriname

Telefoon: +597 473247

Email: cjp21jeugdzaken@gmail.com

 

OPROEP REGISTRATIE JEUGDORGANISATIES

Het directoraat Jeugdzaken van het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) heeft als hoofdtaak, het zorgdragen van een gecoördineerd en planmatig jeugdbeleid. Het directoraat is zich er van bewust dat er vele organisaties zijn in Suriname die een positieve bijdrage leveren aan het welzijn en de ontwikkeling van de jeugd. Het directoraat heeft daarom gemeend alle jongerenorganisaties of organisaties die jeugdigen als doelgroep hebben te registreren. Het doel hiervan is om een beeld te krijgen van het aantal jeugdorganisaties in Suriname en in welk district, buurt en op welk gebied zij actief zijn om zodoende deze organisaties te betrekken bij activiteiten die vanuit het directoraat of door onze partners worden uitgevoerd.

Derhalve roept het directoraat Jeugdzaken alle actieve jongerenorganisaties of organisaties voor jongeren om het registratieformulier in te vullen voor een betere samenwerking. Dit kan op onderstaande link tot uiterlijk 20 november 2021.

https://forms.gle/oTLX5VjKTteXY5Ax6

 

Paramaribo, 22 oktober 2021

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

 

 

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Onderdirectoraat Nationale Jongeren Aangelegenheden

Fred Derbystraat 53 Paramaribo, Suriname

Telefoon: +597 473247

Email: cjp21jeugdzaken@gmail.com

 Oproep aan vroegtijdige schoolverlaters

Het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken roept hierbij jeugdigen (jongens en meisjes) van 16 - 25 jaar die vroegtijdig de school hebben verlaten op om zich aan te melden voor registratie bij het Onderdirectoraat Nationale Jongeren Aangelegenheden (NJA) van het Directoraat Jeugdzaken.

Het doel van de registratie is om deze groep middels begeleiding en gepaste trainingen een tweede kans te bieden in hun ontwikkeling en daardoor ook een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Suriname.

Voor registratie en/of vragen kunt u contact opnemen met:

Het Onderdirectoraat NJA op het telefoonnummer 473247

E-mail: cjp21jeugdzaken@gmail.com

Fred Derbystraat nr. 53

Paramaribo

 

 

Paramaribo, 19 oktober 2021

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Betaling COVID-19 uitkering over de maanden februari t/m augustus 2021

 

De Regering van Suriname maakt het volgende bekend.

Aan alle personen en bedrijven, die door de COVID-19 pandemie getroffen zijn en zich online hebben geregistreerd tussen de periode februari 2021 t/m juni 2021 en geselecteerd zijn om in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning door de Surinaamse overheid, zijn er reeds betalingen gedaan t/m de maand augustus.

De specificatie ziet er als volgt uit:

Gegevens van 9844 geregistreerde werklozen, personen in loondienst met een verminderd inkomen en KMO’s /kleine zelfstandigen zijn reeds opgestuurd ter uitbetaling.

844 werklozen en personen in loondienst met een verminderd inkomen moeten nog data aanleveren ter opening van een bankrekening;

719 KMO’s en kleine zelfstandigen moeten nog data aanleveren ter opening van een bankrekening;

Het totaal bedrag dat reeds is uitgekeerd bedraagt SRD 34. 935,000 (Vier en dertig miljoen negenhonderd vijf en dertig duizend SRD).

 Er wordt een dringend beroep gedaan op degenen die nog documenten bij de Belastingdienst Suriname moeten indienen ter opening van een bankrekening, om dat zo spoedig mogelijk te doen zodat de uitbetaling alsnog kan geschieden.

 De overige personen die niet geselecteerd zijn, hebben reeds persoonlijk of per e-mail een schrijven van het ministerie ontvangen.

 Aan degenen voor wie er reeds een bankrekening is geopend wordt gevraagd na te gaan of de uitkering reeds is overgemaakt.

 De regering zal in de afbouwende fase van de covid steun, eerst nagaan of betrokkenen reeds hun normaal inkomen ontvangen of wederom werkzaam zijn.

 

Voor informatie omtrent het bovenstaande, kunt u contact maken met:

- Het Directoraat der Belastingen op de telefoonnummers 471993/ 475040/ 474059 en via het e-mailadres: covidregistratie.fp2021@finance.gov.sr ; maandag t/m donderdag van 07:30 u- 15:00 u en vrijdag van 07:30 -14:30 u.

- Het Ministerie van AW&J op de telefoonnummers 8815676/ 8815616/ 8640449 en via de e-mailadressen : covidregistratie.awj2021@gmail.com / covidregistratie.awj2021@gov.sr ; maandag t/m donderdag van 07:30 u- 15:00 u en vrijdag van 07:30 -14:30 u.

 

Communicatie Unit,

het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Paramaribo, september 2021

 

BEKENDMAKING MINISTERIE VAN ARBEID, WERKGELEGENNHEID EN JEUGDZAKEN.

Aangepaste tarieven voor de aanvraag en verlenging van een werkvergunning voor vreemdelingen die tewerkgesteld zullen worden in de goud-, olie- en houtsector.

Gelet op de nieuwe ontwikkelingen in de goudsector, de oliesector en houtsector die een zekere mobiliteit op de arbeidsmarkt zullen veroorzaken en de additionele voorzieningen die getroffen moeten worden m.b.t. de bijkomende kosten t.b.v. de beoordeling van een werkvergunningsaanvraag en de controle op naleving van de wettelijke regelingen, zal er een bijzonder tarief worden vastgesteld voor de aanvraag of verlenging van een werkvergunning.

In verband met de vaststelling van het bijzonder tarief voor de aanvraag en verlenging van een werkvergunning ingevolge artikel 4 lid 3 van de Wet Werkvergunning Vreemdelingen (S.B.1981 no. 162, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2003 no. 23)

Is besloten dat:

Te rekenen vanaf 15 oktober 2021, een tarief van US$ 500 in rekening gebracht zal worden voor de aanvraag en verlenging van een werkvergunning in eerder genoemde sectoren.

Voor de indiening van een werkvergunning aanvraag en het inwinnen van informatie, kan contact opgenomen worden met de afdeling Werkvergunning vreemdelingen via de telefoonnummers: 472920/ 8640051 en via het emailadres werkvergarbeid@gmail.com.

Gelieve eerst contact op te nemen, alvorens u fysiek aan te melden bij de dienst.

Wij danken u voor uw begrip.

 

Paramaribo, 29 september 2021

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

 

BEKENDMAKING MINISTERIE VAN ARBEID, WERKGELENGENHEID EN JEUGDZAKEN

Indiening van documenten

Gaarne brengt het ministerie het volgende onder uw aandacht.

Bij het indienen van een werkvergunningaanvraag bij de afdeling Werkvergunning Vreemdelingen wordt u verzocht eerst na te gaan of u over alle benodigde en geldige documenten beschikt alvorens u overgaat tot het verrichten van uw betalingen.

Met betrekking tot het bovenstaande kan er contact opgenomen worden met de afdeling Werkvergunning Vreemdelingen via de telefoonnummers: 472920/ 8640051 en via het e-mailadres werkvergarbeid@gmail.com.

Eveneens wordt u verzocht eerst een telefonische afspraak te maken,alvorens u zich fysiek aanmeldt bij voornoemde afdeling.

Wij danken u voor uw begrip.

Paramaribo, 27 september 2021

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

 

Bekendmaking

Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) gevestigd aan de Mr. Eduard Brumastraat nummer 52 is vanaf  22 tot en met 24 september 2021 gesloten vanwege recente Covid-19 besmettingsgevaar.

Bij vragen of onduidelijkheden gaarne mailen naar het volgend e-mailadres: communicatie.awj@gmail.com.

 

Paramaribo, 22 september 2021

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

 

   

Sollicitatie Oproep

Verifier

De SNTA heeft als doelstelling, het versterken van de productiviteit en het concurrentievermogen van Suriname, middels het stellen van regionaal dan wel internationaal geaccepteerde kwaliteitseisen en beroepsstandaarden op het gebied van technisch- en beroepsonderwijs en trainingen. Voorts het beoordelen van opleidingsinstituten die technisch- en beroepsonderwijs en trainingen verzorgen en het certificeren van natuurlijke personen.

In het streven haar doelstelling te bereiken, worden technische deskundigen uitgenodigd te solliciteren voor de functie van Verifier.

Hoofdtaken:

- Mede zorg dragen voor het examineren, de beoordeling en voor het uitreiken van de NVQ’s en CVQ’s;

- Het mede bijhouden van nationale en internationale ontwikkelingen m.b.t. methoden van examineren en beoordelen; en

- Mede evalueren en adviseren m.b.t. examineren en beoordelen van bestaande, nieuwe en te innoveren opleidingen.

 Functie-eisen en kwalificaties:

Opleiding: Tenminste afgeronde LOBO/ B-Tech, Quality AssuranceTraining is een pre.

Ervaring: minimaal 2 jaar ervaring in soortgelijke functie

Specifieke kennis/ vaardigheden en kenmerken:

 • Kennis van de “TVET Strategy” van de CANTA;
 • Kennis van TVET beleid en strategie van de MINOWC;
 • Kennis dragen van de principes en de toepassingen van CBET;
 • Kennis dragen van de SNTA Wet (concept);
 • Kennis dragen van alle reglementen betreffende het functioneren van SNTA;
 • Kennis van PLAR;
 • Accuratesse;
 • Kritisch, besluitvaardig en reflecterend vermogen.

 Resultaatgebieden:

Beoordelingssystemen

Kandidaten die aan bovengenoemd profiel voldoen worden in de gelegenheid gesteld om hun schriftelijke sollicitatie vergezeld van hun curriculum vitae en kopieën van diploma’s uiterlijk 30 september 2021 op te sturen naar de Voorzitter van de Werkgroep “Suriname National Training Authority”, dhr. dr. Roy Adama, Werkgroep SNTA/PTC, University of Applied Sciences, Slangenhoutstraat 99a , onder vermelding  van “Sollicitatie Verifier”.

 

Sollicitatie Oproep

Standard Development Officer

De SNTA heeft als doelstelling, het versterken van de productiviteit en het concurrentievermogen van Suriname, middels het stellen van regionaal dan wel internationaal geaccepteerde kwaliteitseisen en beroepsstandaarden op het gebied van technisch- en beroepsonderwijs en trainingen. Voorts het beoordelen van opleidingsinstituten die technisch- en beroepsonderwijs en trainingen verzorgen en het certificeren van natuurlijke personen.

In het streven haar doelstelling te bereiken, worden technische deskundigen uitgenodigd te solliciteren voor de functie van Standard Development Officer.

Hoofdtaken:

- Stelt behoefte aan normen vast;

- Identificeert het belangrijkste doel en de reikwijdte van het beroepsgebied;

- Identificeert prestatiecriteria, bereik, onderliggende kennis;

- Classificeert en valideert normen in certificeerbare NVQ-niveaus;

- Geef prioriteit aan competentie-eenheden en ontwerp NVQ-structuren;

- NVQ-structuren valideren en goedkeuren;

- Standaarden en NVQ’s bijwerken.

 Functie-eisen en kwalificaties:

Opleiding: Tenminste afgeronde LOBO/ B-Tech, Standard Development Training is een pre.

Ervaring: minimaal 2 jaar ervaring in soortgelijke functie

Specifieke kennis/ vaardigheden en kenmerken:

 • Kennis van de “TVET Strategy” van de CANTA;
 • Kennis van TVET beleid en strategie van de MINOWC;
 • Kennis dragen van de principes en de toepassingen van CBET;
 • Kennis dragen van de SNTA Wet (concept);
 • Kennis dragen van alle reglementen betreffende het functioneren van SNTA;
 • Kennis van PLAR;
 • Accuratesse;
 • Kritisch, besluitvaardig en reflecterend vermogen.

 Resultaatgebieden:

- NVQ’s:

- Input voor het management voor het maken en eventueel bijstellen van beleid.

Kandidaten die aan bovengenoemd profiel voldoen worden in de gelegenheid gesteld om hun schriftelijke sollicitatie vergezeld van hun curriculum vitae en kopieën van diploma’s uiterlijk 30 september 2021 op te sturen naar de Voorzitter van de Werkgroep “Suriname National Training Authority”, dhr. dr. Roy Adama, Werkgroep SNTA/PTC, University of Applied Sciences, Slangenhoutstraat 99a, onder vermelding  van “Sollicitatie Standard Development Officer”.

 

 Sollicitatie Oproep

Record Keeping Officer

De SNTA heeft als doelstelling, het versterken van de productiviteit en het concurrentievermogen van Suriname, middels het stellen van regionaal dan wel internationaal geaccepteerde kwaliteitseisen en beroepsstandaarden op het gebied van technisch- en beroepsonderwijs en trainingen. Voorts het beoordelen van opleidingsinstituten die technisch- en beroepsonderwijs en trainingen verzorgen en het certificeren van natuurlijke personen.

In het streven haar doelstelling te bereiken, worden technische deskundigen uitgenodigd te solliciteren voor de functie van Record Keeping Officer.

Hoofdtaken:

- Het bijhouden van het register naar vakrichting en niveau van alle personen die in aanmerking zijn gekomen voor een NVQ/CVQ;

- Het verstrekken van informatie aan derden over personen die een certificaat hebben behaald dit kunnen natuurlijke of rechtspersonen zijn in binnen en buitenland.

 Functie-eisen en kwalificaties:

Opleiding: Tenminste afgeronde LOBO/ B-Tech, Verifier Training is een pre.

Ervaring: minimaal 2 jaar ervaring in soortgelijke functie

Specifieke kennis/ vaardigheden en kenmerken:

 • Kennis van de “TVET Strategy” van de CANTA;
 • Kennis van TVET beleid en strategie van de MINOWC;
 • Kennis dragen van de principes en de toepassingen van CBET;
 • Kennis dragen van de SNTA Wet (concept);
 • Kennis dragen van alle reglementen betreffende het functioneren van SNTA;
 • Kennis van PLAR;
 • Accuratesse;
 • Kritisch, besluitvaardig en reflecterend vermogen.

 Resultaatgebieden:

Register naar vakrichting en niveau van alle personen die in aanmerking zijn gekomen voor een NVQ/CVQ.

Kandidaten die aan bovengenoemd profiel voldoen worden in de gelegenheid gesteld om hun schriftelijke sollicitatie vergezeld van hun curriculum vitae en kopieën van diploma’s uiterlijk 30 september 2021 op te sturen naar de Voorzitter van de Werkgroep “Suriname National Training Authority”, dhr. dr. Roy Adama, Werkgroep SNTA/PTC, University of Applied Sciences, Slangenhoutstraat 99a, onder vermelding  van “Sollicitatie Record Keeping Officer”.

 

Sollicitatie Oproep

Managing Director SNTA

 De SNTA heeft als doelstelling, het versterken van de productiviteit en het concurrentievermogen van Suriname, middels het stellen van regionaal dan wel internationaal geaccepteerde kwaliteitseisen en beroepsstandaarden op het gebied van technisch- en beroepsonderwijs en trainingen. Voorts het beoordelen van opleidingsinstituten die technisch- en beroepsonderwijs en trainingen verzorgen en het certificeren van natuurlijke personen.

In het streven haar doelstelling te bereiken, worden technische deskundigen uitgenodigd te solliciteren voor de functie van Managing Director SNTA.

Hoofdtaken:

 • Verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van de “Qualification Framework” (Qualificatie structuur);
 • Verantwoordelijk voor het vastleggen van de eindtermen (ontwikkeling standaarden);
 • Verantwoordelijk voor het implementeren, monitoren en evalueren van het TVET beleid;
 • Zorgdragen voor het opstellen van het Nationaal Trainings Authority ontwikkelingsplan en het op basis daarvan inrichten en vormgeven;
 • Advisering binnen het TVET beleid in samenhang met het Beroepsonderwijs;
 • Het aangaan en onderhouden van samenwerkingsrelaties met relevante regionale Tvet organisaties (Canta, NTA’s in de Caricom); en
 • Verantwoordelijk voor de efficiente communicatie met nationale en regionale TVET trainingsinstituten;
 • Verantwoordelijk voor het Administratief, Financieel en HRM beleid;
 • Verantwoordelijk voor allerhande zaken m.b.t. het TVET beleid;
 • Structureel overleg tussen de leiding van de SNTA en de leiding van het Beroepsonderwijs.

 Functie-eisen en kwalificaties:

Opleiding: Tenminste Bachelor of daaraan gelijk gesteld, Doctoraal of Masters graad in één der richtingen van de Technologische Wetenschappen

Ervaring: minimaal 3 jaar ervaring in een leidinggevende technische functie.

Specifieke kennis/ vaardigheden en kenmerken:

 • Kennis van de “TVET Strategy” van de CANTA;
 • Kennis van TVET beleid en strategie van de MINOWC;
 • Kennis dragen van de principes en de toepassingen van CBET;
 • Kennis dragen van de SNTA Wet (concept);
 • Kennis dragen van alle reglementen betreffende het functioneren van SNTA;
 • Formuleren van eindtermen/ standaarden;
 • Management- en contactuele vaardigheden;
 • Kritisch, besluitvaardig en reflecterend vermogen.

 Resultaatgebieden:

 • Algemeen beleid van TVET vastgelegd in de TVET Policy and Strategy;
 • Beleid en inrichting van de SNTA;
 • Ontwikkeling standaarden voor TVET;
 • Leidinggeven aan de SNTA;
 • Administratief, Financieel en HRM beleid.

Kandidaten die aan bovengenoemd profiel voldoen worden in de gelegenheid gesteld om hun schriftelijke sollicitatie vergezeld van hun curriculum vitae en kopieën van diploma’s uiterlijk 30 september 2021 op te sturen naar de Voorzitter van de Werkgroep “Suriname National Training Authority”, dhr. dr. Roy Adama, Werkgroep SNTA/PTC, University of Applied Sciences, Slangenhoutstraat 99a, onder vermelding  van “Sollicitatie Managing Director SNTA”.

 

Sollicitatie Oproep

Curriculum Development Officer

De SNTA heeft als doelstelling, het versterken van de productiviteit en het concurrentievermogen van Suriname, middels het stellen van regionaal dan wel internationaal geaccepteerde kwaliteitseisen en beroepsstandaarden op het gebied van technisch- en beroepsonderwijs en trainingen. Voorts het beoordelen van opleidingsinstituten die technisch- en beroepsonderwijs en trainingen verzorgen en het certificeren van natuurlijke personen.

In het streven haar doelstelling te bereiken, worden technische deskundigen uitgenodigd te solliciteren voor de functie van Curriculum Development Officer.

Hoofdtaken:

- Verantwoordelijk voor het aanpassen en het ontwikkelen van curricula;

- Adviseert omtrent het curriculum ontwikkelingsbeleid;

- Onderzoek naar systemen en methodieken op het gebied van curriculumplanning en curriculumontwikkeling;

- Draagt zorg voor het nieuwe lesmateriaal;

- Draagt zorg voor trainingen m.b.t. nieuw in te voeren methoden; en

- Het ontwikkelen en beheren van leer- en instructiemateriaal (learnercentred).

 Functie-eisen en kwalificaties:

Opleiding: Tenminste afgeronde LOBO/ B-Tech, Curriculum Development Training is een pre.

Ervaring: minimaal 2 jaar ervaring in soortgelijke functie

Specifieke kennis/ vaardigheden en kenmerken:

 • Kennis van de “TVET Strategy” van de CANTA;
 • Kennis van TVET beleid en strategie van de MINOWC;
 • Kennis dragen van de principes en de toepassingen van CBET;
 • Kennis dragen van de SNTA Wet (concept);
 • Kennis dragen van alle reglementen betreffende het functioneren van SNTA;
 • Kennis van PLAR;
 • Accuratesse;
 • Kritisch, besluitvaardig en reflecterend vermogen.

 Resultaatgebieden:

Curriculum

Kandidaten die aan bovengenoemd profiel voldoen worden in de gelegenheid gesteld om hun schriftelijke sollicitatie vergezeld van hun curriculum vitae en kopieën van diploma’s uiterlijk 30 september 2021 op te sturen naar de Voorzitter van de Werkgroep “Suriname National Training Authority”, dhr. dr. Roy Adama, Werkgroep SNTA/PTC, University of Applied Sciences, Slangenhoutstraat 99a , onder vermelding van “Sollicitatie Curriculum Development Officer ”.

 

Sollicitatie Oproep

Auditor

 De SNTA heeft als doelstelling, het versterken van de productiviteit en het concurrentievermogen van Suriname, middels het stellen van regionaal dan wel internationaal geaccepteerde kwaliteitseisen en beroepsstandaarden op het gebied van technisch- en beroepsonderwijs en trainingen. Voorts het beoordelen van opleidingsinstituten die technisch- en beroepsonderwijs en trainingen verzorgen en het certificeren van natuurlijke personen.

In het streven haar doelstelling te bereiken, worden technische deskundigen uitgenodigd te solliciteren voor de functie van Auditor.

Hoofdtaken:

 • Verantwoordelijk voor beoordelen van trainingsinstituten volgens vastgestelde normen en standaarden met de bedoeling deze te voorzien van een keurmerk of hun keurmerk te behouden;
 • Ontwikkelen van reglementen die betrekking hebben op het toekennen en of behoud van keurmerken;
 • Het adviseren van de Algemeen Directeur van de SNTA over het verstrekken van keurmerken aan opleidings/trainingsinstituten en alle zaken die daaraan gerelateerd zijn.

 Functie-eisen en kwalificaties:

Opleiding: Tenminste afgeronde LOBO/ B-Tech, Auditor Training is een pre.

Ervaring: minimaal 2 jaar ervaring in soortgelijke functie

Specifieke kennis/ vaardigheden en kenmerken:

 • Kennis van de “TVET Strategy” van de CANTA;
 • Kennis van TVET beleid en strategie van de MINOWC;
 • Kennis dragen van de principes en de toepassingen van CBET;
 • Kennis dragen van de SNTA Wet (concept);
 • Kennis dragen van alle reglementen betreffende het functioneren van SNTA;
 • Kennis van reglementen, betreffende het toekennen van keurmerken;
 • Kritisch, besluitvaardig en reflecterend vermogen.

 Resultaatgebieden:

 • Toekennen van keurmerken;
 • Reglementen die betrekking hebben op het toekennen en of behoud van keurmerken.

Kandidaten die aan bovengenoemd profiel voldoen worden in de gelegenheid gesteld om hun schriftelijke sollicitatie vergezeld van hun curriculum vitae en kopieën van diploma’s uiterlijk 30 september 2021 op te sturen naar de Voorzitter van de Werkgroep “Suriname National Training Authority”, dhr. dr. Roy Adama, Werkgroep SNTA/PTC, University of Applied Sciences, Slangenhoutstraat 99a  , onder vermelding  van “Sollicitatie Auditor”.

 

           Sollicitatie Oproep

Assessor

De SNTA heeft als doelstelling, het versterken van de productiviteit en het concurrentievermogen van Suriname, middels het stellen van regionaal dan wel internationaal geaccepteerde kwaliteitseisen en beroepsstandaarden op het gebied van technisch- en beroepsonderwijs en trainingen. Voorts het beoordelen van opleidingsinstituten die technisch- en beroepsonderwijs en trainingen verzorgen en het certificeren van natuurlijke personen.

In het streven haar doelstelling te bereiken, worden technische deskundigen uitgenodigd te solliciteren voor de functie van Assessor.

Hoofdtaken:

- Draagt zorg voor het examineren van de trainees/ studenten geheel volgens vastgelegde reglementen (standaarden) van trainees en studenten;

- Het toekennen van examenresultaten;

- Het bijhouden van nationale en internationale ontwikkelingen m.b.t. methoden van examineren;

- Evalueren en adviseren over eventuele aanpassingen m.b.t. het examineren.

 Functie-eisen en kwalificaties:

Opleiding: Tenminste afgeronde LOBO/ B-Tech, Assessor Training is een pre.

Ervaring: minimaal 2 jaar ervaring in soortgelijke functie

Specifieke kennis/ vaardigheden en kenmerken:

 • Kennis van de “TVET Strategy” van de CANTA;
 • Kennis van TVET beleid en strategie van de MINOWC;
 • Kennis dragen van de principes en de toepassingen van CBET;
 • Kennis dragen van de SNTA Wet (concept);
 • Kennis dragen van alle reglementen betreffende het functioneren van SNTA;
 • Formuleren “Quality Assurance”systeem en efficiency standaarden.
 • Kritisch, besluitvaardig en reflecterend vermogen.

 Resultaatgebieden:

Afleveren van resultaten van trainees/ studenten die getoetst zijn, aan de certificeerder.

Kandidaten die aan bovengenoemd profiel voldoen worden in de gelegenheid gesteld om hun schriftelijke sollicitatie vergezeld van hun curriculum vitae en kopieën van diploma’s uiterlijk 30 september 2021 op te sturen naar de Voorzitter van de Werkgroep “Suriname National Training Authority”, dhr. dr. Roy Adama,Werkgroep SNTA/PTC, University of Applied Sciences,

      Slangenhoutstraat 99a, onder vermelding van “ Sollicitatie Assessor

 

Sollicitatie Oproep

Quality Assurance officer

De SNTA heeft als doelstelling, het versterken van de productiviteit en het concurrentievermogen van Suriname, middels het stellen van regionaal dan wel internationaal geaccepteerde kwaliteitseisen en beroepsstandaarden op het gebied van technisch- en beroepsonderwijs en trainingen. Voorts het beoordelen van opleidingsinstituten die technisch- en beroepsonderwijs en trainingen verzorgen en het certificeren van natuurlijke personen.

In het streven haar doelstelling te bereiken, worden technische deskundigen uitgenodigd te solliciteren voor de functie van Quality Assurance officer.

Hoofdtaken:

 • Het mede helpen opzetten en onderhouden van het “Quality Assurance” systeem en de efficiency standaarden;
 • Houdt zich bezig met kwaliteitsborging en hoe een product of dienst tot stand komt, met de nadruk gelegd op het gebruik van: Trainingsnormen, Trainingsdoelen, Te behalen competenties, Efficiënt gebruik van middelen en Kosten binnen het opleidingssysteem

 Functie-eisen en kwalificaties:

Opleiding: Tenminste afgeronde LOBO/ B-Tech, Quality AssuranceTraining is een pre.

Ervaring: minimaal 2 jaar ervaring in soortgelijke functie

Specifieke kennis/ vaardigheden en kenmerken:

 • Kennis van de “TVET Strategy” van de CANTA;
 • Kennis van TVET beleid en strategie van de MINOWC;
 • Kennis dragen van de principes en de toepassingen van CBET;
 • Kennis dragen van de SNTA Wet (concept);
 • Kennis dragen van alle reglementen betreffende het functioneren van SNTA;
 • Formuleren “Quality Assurance”systeem en efficiency standaarden.
 • Kritisch, besluitvaardig en reflecterend vermogen.

 Resultaatgebieden:

“Quality Assurance”systeem en efficiency standaarden.

Kandidaten die aan bovengenoemd profiel voldoen worden in de gelegenheid gesteld om hun schriftelijke sollicitatie vergezeld van hun curriculum vitae en kopieën van diploma’s uiterlijk 30 september 2021 op te sturen naar de Voorzitter van de Werkgroep “Suriname National Training Authority”, dhr. dr. Roy Adama, Werkgroep SNTA/PTC, University of Applied Sciences, Slangenhoutstraat 99a , onder vermelding  van “Sollicitatie Quality Assurance officer”.

 

Bekendmaking

Het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) benadert deskundigen voor het in kaart brengen van deskundigen die gewijd zijn aan bescherming en begeleiding van kinderen in Suriname.

Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) erkent het recht van elk kind op bescherming tegen geweld, misbruik, verwaarlozing en uitbuiting, toegang tot het rechtssysteem en gekwalificeerde zorg. In overeenstemming met het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind hebben Staten de primaire verplichting om ervoor te zorgen dat alle kinderen worden beschermd en verzorgd. Om aan deze verplichting te voldoen, is het noodzakelijk dat de Staten sterke kinderbeschermingssystemen opzetten om kinderen tegen risico's en schendingen van hun veiligheid te voorkomen en effectief en efficiënt erop te reageren.

Belanghebbenden kunnen een Terms of Reference (ToR) opvragen vanaf 30 augustus 2021 tot en met 06 september 2021, bij het secretariaat van de Directeur van Jeugdzaken, mevr. G. Mangroe, van het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) op het emailadres secretariaatdirjeugdzaken@gmail.com.

De offertes kunnen uiterlijk 10 september 2021 gemaild worden naar voornoemd e-mailadres van het secretariaat van de directeur van Jeugdzaken, welke ook te bereiken is op het telefoonnummer 473411 (maandag tot vrijdag van 8.00 – 14.00).

Offertes dienen conform de in de Term of Reference vermelde voorwaarden ingediend te worden (inclusief een duidelijke plan van aanpak, tijdschema en gespecificeerd budget in Surinaamse Dollars).

De aanbieding met de meeste gunstige prijs en kwaliteitverhouding kan voor de gunning in aanmerking komen.

 

Paramaribo, 28 augustus 2021

Communicatie Unit

 

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Bekendmaking

 Het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) benadert deskundigen voor een online survey onder jongeren (12-25 jaar) naar de oorzaken van suïcidale handelingen/gedachten.

De samenleving is de afgelopen jaren vaker geconfronteerd geweest met gevallen van suïcide onder jongeren. Verschillende internationale bronnen waaronder de PAHO en de WHO en verschillende onderzoeksinstituten hebben data waaruit blijkt dat rond 2016-2017 het aantal zelfmoordgevallen in Suriname ongeveer 23 op de 100.000 is. (m.a.w. per 100.000 inwoners, plegen jaarlijks ongeveer 23 mensen zelfmoord). Dit terwijl het wereldwijd gemiddelde, gemeten over 181 landen, 9 op de 100.000 bedraagt. Suriname is op de vierde (4de) plaatst, wat heel hoog is voor zo een kleine bevolking.

Wetenschappelijk onderzoek wijst ook uit dat suïcide wereldwijd doodsoorzaak nr. 2 is onder de jongeren tussen 15 en 29 jaar. Volgens het Global School-based Student Health Survey, gehouden in 2017, hebben ongeveer 13,6% van onze Surinaamse adolescenten tenminste 1 keer het idee gehad om zelfmoord te plegen. Het Ministerie van AW&J zal maatregelen treffen om het suïcide-vraagstuk onder de jongeren effectief aan te pakken in samenwerking met andere relevante Overheid en niet overheid organisaties.

Belanghebbenden kunnen een Terms of Reference (ToR) opvragen vanaf 30 augustus 2021 tot en met 06 september 2021, bij het secretariaat van de Directeur van Jeugdzaken, mevr. G. Mangroe, van het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) op het emailadres secretariaatdirjeugdzaken@gmail.com.

De offertes kunnen uiterlijk 10 september 2021 gemaild worden naar voornoemd e-mailadres van het secretariaat van de Directeur van Jeugdzaken, welke ook te bereiken is op het telefoonnummer 473411 (maandag tot vrijdag van 8.00 – 14.00).

Offertes dienen conform de in de Term of Reference vermelde voorwaarden ingediend te worden (inclusief een duidelijke plan van aanpak, tijdschema en gespecificeerd budget in Surinaamse Dollars). De aanbieding met de meeste gunstige prijs en kwaliteitverhouding kan voor de gunning in aanmerking komen.

Paramaribo, 28 augustus 2021

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

 

Bekendmaking  

Online registratie COVID-19 steun

De Regering van Suriname maakt bekend dat er in de maand september 2021 geen online registratie zal worden uitgevoerd zodat  alle uitdagingen en knelpunten de online registratie, de verwerking en de uitbetaling rakende, voortvarend ter hand genomen kunnen worden.

De volgende online registratie zal vanaf vrijdag 1 oktober 2021 t/m vrijdag 8 oktober 2021 plaatsvinden.

Indien u vragen heeft t.a.v. uw registratie en/of uitbetaling, neemt  u gerust contact op met:

Het Ministerie van AW&J op de telefoonnummers 8640449/8815676/ 8815616en via de emailadressen:

covidregistratie.awj2021@gmail.com/covidregistratie.awj2021@gov.sr

Van maandag t/m donderdag van  07:30 u- 15:00 u  &vrijdag van 07:30 -14:30 u.

 • Indien u vragen heeft t.a.v. de opening van uw bankrekening, neemt u gerust contact op met:
 • Het Directoraat der Belastingen op de telefoonnummers 471993/ 475040/ 474059en via het emailadres:fp2021@finance.gov.sr

Van maandag t/m donderdag van  07:30 u- 15:00 u  & vrijdag van 07:30 -14:30 u.

Paramaribo, 30 augustus 2021

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en JeugdzakenBekendmaking

Aangepaste tarieven voor de aanvraag en verlenging van een werkvergunning voor vreemdelingen die tewerkgesteld zullen worden in de goud-, olie- en houtsector.

Gelet op de nieuwe ontwikkelingen in de goudsector, de oliesector en houtsector die een zekere mobiliteit op de arbeidsmarkt zullen veroorzaken en de additionele voorzieningen die getroffen moeten worden m.b.t. de bijkomende kosten t.b.v. de beoordeling van een werkvergunningsaanvraag en de controle op naleving van de wettelijke regelingen, zal er een bijzonder tarief worden vastgesteld voor de aanvraag of verlenging van een werkvergunning.

In verband met de vaststelling van het bijzonder tarief voor de aanvraag en verlenging van een werkvergunning ingevolge artikel 4 lid 3 van de Wet Werkvergunning Vreemdelingen (S.B.1981 no. 162, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2003 no. 23)

 

Is besloten dat:

Te rekenen vanaf 15 oktober 2021, een tarief van US$ 500 in rekening gebracht zal worden voor de aanvraag en verlenging van een werkvergunning in eerder genoemde sectoren.

Voor de indiening van een werkvergunning aanvraag en het inwinnen van informatie, kan contact opgenomen worden met de afdeling Werkvergunning vreemdelingen via de telefoonnummers: 472920/ 8640051 en via het emailadres werkvergarbeid@gmail.com.

 

Gelieve eerst contact op te nemen, alvorens u fysiek aan te melden bij de dienst.

 

Wij danken u voor uw begrip.

 

Paramaribo, 18 augustus 2021

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

 

 

Zevende  Online registratie COVID-19 steun

De Regering van Suriname roept hierbij alle personen en bedrijven op, die door de COVID-19 pandemie getroffen zijn, om zich vanaf maandag 2 augustus 2021 t/m maandag 9 augustus 2021 online te laten registreren om na screening in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning door de Surinaamse overheid. Met de uitvoering van deze activiteit zijn belast de ministeries van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) en  Financiën en Planning ( Belastingdienst Suriname).

Deze registratie is bedoeld voor degenen die zich in de afgelopen maanden in 2021 niet hebben geregistreerd. Vermeldenswaard is ook dat degenen die zich nu registreren, niet in aanmerking komen voor de covid steun over de afgelopen maanden maar wel vanaf de maand van registratie tot dat het project ten einde loopt.

Aan de personen die zich in 2020  geregistreerd  hadden en zich in de periode februari - mei 2021 niet hebben geregistreerd, wordt gevraagd om zich op nieuw te registreren tijdens deze nieuwe online registratie.

 Wanneer komt u in aanmerking?

 1. Personen die in loondienst zijn of waren: hieronder vallen degenen die vanwege de COVID-19 pandemie verminderd inkomsten krijgen of ontslagen zijn vanaf maart 2020;
 2. Bedrijfssluiting of verminderd inkomsten voor de kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) en kleine zelfstandigen vanwege de COVID-19 pandemie vanaf maart 2020;
 3. Bedrijfssluiting of verminderd inkomen voor grote bedrijven vanwege COVID-19 pandemie vanaf maart 2020;

Alle drie (3) categorieën kunnen  zich online registreren via de website van het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (http://atm.gov.sr/), de website van de Belastingdienst Suriname(https://belastingdienst.sr/ ) de Facebook pagina van het ministerie van AW&J alwaar via de link https://financien.sr/covidsteun2021 toegang wordt geboden tot de registratie.

 • Met betrekking tot deKMO’s en kleine zelfstandigendie geen bankrekening hebben wordt benadrukt dat de volgende informatie moet worden bijgevoegd:

1.Kopie identiteitskaart;

2.Uittreksel uit het CBB bestand;

Verder dienen KMO’s en kleine zelfstandigenook financiële gegevens over de afgelopen 3 jaren van het bedrijf over te leggen;

 • Met betrekking tot de personen in loondienst met verminderd inkomen en werklozenwordt benadrukt dat een kopie van hun identiteitskaart moet wordenbijgevoegd. Indien personen in deze categorie niet in het bezit zijn van een bankrekening dienen ze ook een uittreksel uit het CBB bestand in te sluiten.

De regering van Suriname wenst het volgende te benadrukken:

 • deze COVID-uitkering is van tijdelijke aardom degenen die vanwege de COVID-pandemie in een noodsituatie zijn geraakt, een helpende hand te bieden;
 • alle werkzame personen( kleine/micro ondernemers, kleine zelfstandigen, en grote ondernemers) die kunnen aantonen dat zij een verminderd inkomen hebbenen niet in staat zijn adequaat in hun levensonderhoud te kunnen voorzien of de bedrijfsvoering niet adequaat te kunnen voortzetten, mogen zich registreren;
 • indien blijkt dat personen en/of bedrijven onjuiste informatie hebben verstrekt aan de Staat Suriname om zodoende het resultaat te manipuleren, zullen er ernstige maatregelen worden getroffen tegen zulke personen/bedrijven.

Indien  u vragen heeft kunt u contact opnemen  met:

 • Het Ministerie van AW&J op de telefoonnummers 8640449/8815676/ 8815616en via de emailadressen:

covidregistratie.awj2021@gmail.com/covidregistratie.awj2021@gov.sr

Van maandag t/m donderdag van  07:30 u- 15:00 u  &vrijdag van 07:30 -14:30 u.

 • Het Directoraat der Belastingen op de telefoonnummers 471993/ 475040/ 474059en via het emailadres:fp2021@finance.gov.sr

Van maandag t/m donderdag van  07:30 u- 15:00 u  & vrijdag van 07:30 -14:30 u.

 

 

De Communicatie Unit van het Ministerie van AW&J
Paramaribo, 27 juli  2021

 

 

Zesde  Online registratie COVID-19 steun

De Regering van Suriname roept hierbij alle personen en bedrijven op, die door de COVID-19 pandemie getroffen zijn, om zich vanaf maandag 5 juli t/m maandag 12 juli 2021 online te laten registreren om na screening in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning door de Surinaamse overheid. Met de uitvoering van deze activiteit zijn belast de ministeries van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) en  Financiën en Planning ( Belastingdienst Suriname).

Deze registratie is bedoeld voor degenen die zich in de afgelopen maanden in 2021 niet hebben geregistreerd. Vermeldenswaard is ook dat degenen die zich nu registreren, niet in aanmerking komen voor de covid steun over de afgelopen maanden maar wel vanaf de maand van registratie tot dat het project ten einde loopt.

Aan de personen die zich in 2020  geregistreerd  hadden en zich in de periode februari - mei 2021 niet hebben geregistreerd, wordt gevraagd om zich op nieuw te registreren tijdens deze nieuwe online registratie.

 Wanneer komt u in aanmerking?

 1. Personen die in loondienst zijn of waren: hieronder vallen degenen die vanwege de COVID-19 pandemie verminderd inkomsten krijgen of ontslagen zijn vanaf maart 2020;
 2. Bedrijfssluiting of verminderd inkomsten voor de kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) en kleine zelfstandigen vanwege de COVID-19 pandemie vanaf maart 2020;
 3. Bedrijfssluiting of verminderd inkomen voor grote bedrijven vanwege COVID-19 pandemie vanaf maart 2020;

Alle drie (3) categorieën kunnen  zich online registreren via de website van het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (http://atm.gov.sr/), de website van de Belastingdienst Suriname(https://belastingdienst.sr/ ) de Facebook pagina’s van de ministeries AW&J en F&P en de Facebookpagina van de Belastingdienst Suriname alwaar via de link https://financien.sr/covidsteun2021 toegang wordt geboden tot de registratie.

 • Met betrekking tot deKMO’s en kleine zelfstandigendie geen bankrekening hebben wordt benadrukt dat de volgende informatie moet worden bijgevoegd:

1.Kopie identiteitskaart;

2.Uittreksel uit het CBB bestand;

Verder dienen KMO’s en kleine zelfstandigenook financiële gegevens over de afgelopen 3 jaren van het bedrijf over te leggen;

 • Met betrekking tot de personen in loondienst met verminderd inkomen en werklozenwordt benadrukt dat een kopie van hun identiteitskaart moet wordenbijgevoegd. Indien personen in deze categorie niet in het bezit zijn van een bankrekening dienen ze ook een uittreksel uit het CBB bestand in te sluiten.

De regering van Suriname wenst het volgende te benadrukken:

 • deze COVID-uitkering is van tijdelijke aardom degenen die vanwege de COVID-pandemie in een noodsituatie zijn geraakt, een helpende hand te bieden;
 • alle werkzame personen( kleine/micro ondernemers, kleine zelfstandigen, en grote ondernemers) die kunnen aantonen dat zij een verminderd inkomen hebbenen niet in staat zijn adequaat in hun levensonderhoud te kunnen voorzien of de bedrijfsvoering niet adequaat te kunnen voortzetten, mogen zich registreren;
 • indien blijkt dat personen en/of bedrijven onjuiste informatie hebben verstrekt aan de Staat Suriname om zodoende het resultaat te manipuleren, zullen er ernstige maatregelen worden getroffen tegen zulke personen/bedrijven.

Indien  u vragen heeft kunt u contact opnemen  met:

 • Het Ministerie van AW&J op de telefoonnummers 8640449/8815676/ 8815616en via de emailadressen:

covidregistratie.awj2021@gmail.com/covidregistratie.awj2021@gov.sr

Van maandag t/m donderdag van  07:30 u- 15:00 u  &vrijdag van 07:30 -14:30 u.

 • Het Directoraat der Belastingen op de telefoonnummers 471993/ 475040/ 474059en via het emailadres:fp2021@finance.gov.sr

Van maandag t/m donderdag van  07:30 u- 15:00 u  & vrijdag van 07:30 -14:30 u.

 

 

De Communicatie Unit van het Ministerie van AW&J
Paramaribo, 28 juni 2021

 

 

BEKENDMAKING

VIJFDE FASE ONLINE REGISTRATIE COVID-19 STEUN VOORBIJ

De vijfde fase van de online registratie voor COVID-19 steun is voorbij. Degenen die behoorden tot de eerder aangegeven categorieën hadden de mogelijkheid zich vanaf dinsdag  1 juni t/m  maandag 7 juni 2021 om zich online te registeren. Alle personen en bedrijven, die door de COVID-19 pandemie getroffen zijn en die dat konden aantonen, zijn in de gelegenheid gesteld om zich te registreren om na de screening en selectie in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning door de Surinaamse overheid. Met de uitvoering van deze activiteit zijn belast de ministeries van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) en Financiën en Planning (Belastingdienst Suriname).

Indien  u vragen heeft kunt u contact opnemen  met:

- Het Ministerie van AW&J op de telefoonnummers 8640449/8815676/ 8815616  en via de emailadressen: covidregistratie.awj2021@gmail.com /covidregistratie.awj2021@gov.sr

Van maandag t/m donderdag van  07:30 u- 15:00 u  & vrijdag van 07:30 -14:30 u.

- Het Directoraat der Belastingen op de telefoonnummers 471993/ 475040/ 474059 en via het emailadres: covidregistratie.fp2021@finance.gov.sr

Van maandag t/m donderdag van  07:30 u- 15:00 u  & vrijdag van 07:30 -14:30 u.

 

 

Paramaribo, 10 juni 2021

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken

 

 

Vijfde  Online registratie COVID-19 steun 

De Regering van Suriname roept hierbij alle personen en bedrijven op, die door de COVID-19 pandemie getroffen zijn, om zich vanaf dinsdag  1 juni t/m  maandag 7 juni 2021 online te laten registreren om na screening in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning door de Surinaamse overheid. Met de uitvoering van deze activiteit zijn belast de ministeries van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) en  Financiën en Planning ( Belastingdienst Suriname).

Deze registratie is bedoeld voor degenen die zich in februari, maart,april  en mei 2021 niet hebben geregistreerd. Personen die zich in de periode februari -mei   hebben geregistreerd, zijn gevrijwaard van deze registratie. Vermeldenswaard is ook dat degenen die zich in juni registreren, niet in aanmerking komen voor de covid steun over de maanden februari t/m mei maar wel vanaf de maand juni tot dat het project ten einde loopt.

Aan de personen die zich in 2020  geregistreerd  hadden en zich in de periode februari - mei 2021 niet hebben geregistreerd, wordt gevraagd om zich op nieuw te registreren tijdens deze nieuwe online registratie.

 Wanneer komt u in aanmerking?

 1. Personen die in loondienst zijn of waren: hieronder vallen degenen die vanwege de COVID-19 pandemie verminderd inkomsten krijgen of ontslagen zijn vanaf maart 2020;
 2. Bedrijfssluiting of verminderd inkomsten voor de kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) en kleine zelfstandigen vanwege de COVID-19 pandemie vanaf maart 2020;
 3. Bedrijfssluiting of verminderd inkomen voor grote bedrijven vanwege COVID-19 pandemie vanaf maart 2020;

Alle drie (3) categorieën  kunnen  zich online registreren via de website van het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (http://atm.gov.sr/), de website van de Belastingdienst Suriname(https://belastingdienst.sr/ ) de Facebook pagina’s van de ministeries AW&J en F&P en de Facebookpagina van de Belastingdienst Suriname alwaar via de link https://financien.sr/covidsteun2021 toegang wordt geboden tot de registratie.

 • Met betrekking tot de KMO’s en kleine zelfstandigen die geen bankrekening hebben wordt benadrukt dat de volgende informatie moet worden bijgevoegd:

1.Kopie identiteitskaart;

2.Uittreksel uit het CBB bestand;

Verder dienen KMO’s en kleine zelfstandigen ook financiële gegevens over de afgelopen 3 jaren van het bedrijf over te leggen;

 • Met betrekking tot de personen in loondienst met verminderd inkomen en werklozen wordt benadrukt dat een kopie van hun identiteitskaart moet worden bijgevoegd. Indien personen in deze categorie niet in het bezit zijn van een bankrekening dienen ze ook een uittreksel uit het CBB bestand in te sluiten.

De regering van Suriname wenst het volgende te benadrukken:

 • deze COVID-uitkering is van tijdelijke aard om degenen die vanwege de COVID-pandemie in een noodsituatie zijn geraakt, een helpende hand te bieden;
 • alle werkzame personen( kleine/micro ondernemers, kleine zelfstandigen, en grote ondernemers) die kunnen aantonen dat zij een verminderd inkomen hebben en niet in staat zijn adequaat in hun levensonderhoud te kunnen voorzien of de bedrijfsvoering niet adequaat te kunnen voortzetten, mogen zich registreren;
 • indien blijkt dat personen en/of bedrijven onjuiste informatie hebben verstrekt aan de Staat Suriname om zodoende het resultaat te manipuleren, zullen er ernstige maatregelen worden getroffen tegen zulke personen/bedrijven.

 Indien  u vragen heeft kunt u contact opnemen  met:

 • Het Ministerie van AW&J op de telefoonnummers 8640449/8815676/ 8815616 en via de emailadressen:

covidregistratie.awj2021@gmail.com/covidregistratie.awj2021@gov.sr

Van maandag t/m donderdag van  07:30 u- 15:00 u  & vrijdag van 07:30 -14:30 u.

 • Het Directoraat der Belastingen op de telefoonnummers 471993/ 475040/ 474059 en via het emailadres: fp2021@finance.gov.sr

Van maandag t/m donderdag van  07:30 u- 15:00 u  & vrijdag van 07:30 -14:30 u.

 

 

Paramaribo, 27 april 2021

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

 

 

Bekendmaking

De Arbeidsinspectie van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) is per heden te bereiken via de volgende contactgegevens:

 • Arbeidsinspectie: 477378
 • Het secretariaat van de Inspecteur Generaal: secig@atm.gov.sr
 • Juridisch Bureau: 422006.
 • Het Juridisch bureau: jurbur2020@gmail.com

 

Paramaribo, 24 mei 2021
Communicatie Unit
Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

 

 

Bekendmaking

Aangepaste dienstverlening Onderdirectoraat Arbeidsmarkt m.b.t. de indiening van werkvergunning aanvragen.

In verband met de aangepaste Covid-19 maatregelen zal het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken vanaf heden tot nadere berichtgeving, overgaan tot het stopzetten van de fysieke indiening van werkvergunningsaanvragen en het afhalen van beschikkingen.                                                         

De behoefte aan informatie voor het indienen van een werkvergunningsaanvraag, kan worden verkregen bij de afdeling Werkvergunning Vreemdelingen via de telefoonnummers 472920/ 8640051 en het e-mail adres: werkvergarbeid@gmail.com.

 

Wij danken u voor uw begrip.

Het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken.

 

 

Bekendmaking

De Arbeidsinspectie van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) gevestigd aan de Gemenelandsweg nummer 83 is vanaf 06 tot en met 13 mei gesloten vanwege een Covid-19 besmettingsgeval op de werkvloer. Naar aanleiding hiervan moet het personeel in thuisquarantaine.

De Arbeidsinspectie doet een vriendelijk verzoek om post te bezorgen bij het Juridisch bureau dat verhuisd is van de Wagenwegstraat naar de Gongrijpstraat no. 51 en te bereiken is op het nieuw telefoonnummer 422006.  Gaarne ook mailen naar de volgende e-mailadressen: het Juridisch bureau: jurbur2020@gmail.com en het secretariaat van de Inspecteur Generaal: secig@atm.gov.sr voor een vlot verloop.

 

Paramaribo, 05 mei 2021

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

 

 

Bekendmaking

Het Juridisch bureau van de Arbeidsinspectie van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) gevestigd aan de Wagenwegstraat no. 47 is vanaf heden tot nader orde gesloten vanwege onvoorziene omstandigheden.

Ontslag meldingen en overige urgente zaken kunnen gemaild worden naar: jurbur2020@gmail.com. Per post kan dat bij de Arbeidsinspectie aan de Gemenelandsweg no. 83 van maandag tot en met vrijdag 08.00u – 12.00u.

Zaken gerelateerd aan de Arbeidsinpectie kunnen gemaild worden naar: secig@atm.gov.sr. Telefoon nummer: 471660

 

Paramaribo, 28 april 2021

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

 

 

Betaling  COVID-19 uitkering over de maanden februari en maart 2021

De Regering van Suriname maakt het volgende bekend.

Aan alle personen en bedrijven, die door de COVID-19 pandemie getroffen zijn en zich online hebben geregistreerd in de periodes 1 t/m 15 februari 2021 en 1 t/m 7 maart 2021 en geselecteerd zijn om in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning door de Surinaamse overheid, worden er reeds betalingen gedaan.  

De specificatie ziet er als volgt uit:

 1. Gegevens van 2811 geregistreerde werklozen, personen in loondienst met een verminderd inkomen en KMO’s /kleine zelfstandigen zijn reeds verzonden ter uitbetaling;
 2. 376 werklozen en personen in loondienst met een verminderd inkomen moeten nog data aanleveren ter opening van hun bankrekening;
 3. 190 KMO’s en kleine zelfstandigen moeten nog data aanleveren ter opening van hun bankrekening.
 • Er wordt een dringend beroep gedaan op degenen die nog documenten bij de Belastingdienst Suriname moeten indienen ter opening van een bankrekening, om dat zo spoedig mogelijk te doen zodat de uitbetaling alsnog kan geschieden.
 • De overige personen die niet geselecteerd zijn, hebben reeds persoonlijk of per e-mail een schrijven van het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken ontvangen.
 • Aan degenen voor wie er reeds een bankrekening is geopend, wordt gevraagd na te gaan of de uitkering reeds is overgemaakt.

Voor informatie omtrent het bovenstaande, kunt u contact maken met:

 • Het Directoraat der Belastingen op de telefoonnummers 477222/ 475040/ 474059 en via het emailadres: fp2021@finance.gov.sr ; maandag t/m donderdag van 07:30 u- 15:00 u en vrijdag van 07:30 -14:30 u.
 • Het Ministerie van AW&J op de telefoonnummers 8815676/ 8815616/ 8640449 en via de emailadressen :awj2021@gmail.com / covidregistratie.awj2021@gov.sr ; maandag t/m donderdag van 07:30 u- 15:00 u  en vrijdag van 07:30 -14:30 u.

 

Paramaribo, 27 april 2021

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

 

 

Vierde online registratie COVID-19 steun 

De Regering van Suriname roept hierbij alle personen en bedrijven op, die door de COVID-19 pandemie getroffen zijn, om zich vanaf zaterdag 1 mei t/m  maandag 10 mei 2021 online te laten registreren om na screening in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning door de Surinaamse overheid. Met de uitvoering van deze activiteit zijn belast de ministeries van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) en  Financiën en Planning (Belastingdienst Suriname).

Deze registratie is bedoeld voor degenen die zich in februari, maart en april 2021 niet hebben geregistreerd. Personen die zich in februari , maart of april hebben geregistreerd, zijn gevrijwaard van deze registratie. Vermeldenswaard is ook dat degenen die zich in mei registreren, niet in aanmerking komen voor de covid steun over de maanden februari, maart en april maar wel over de maand mei.

Aan de personen die zich in 2020  geregistreerd  hadden en zich in februari, maart of april 2021 niet hebben geregistreerd, wordt gevraagd om zich op nieuw te registreren tijdens deze nieuwe online registratie.

 Wanneer komt u in aanmerking?

 1. Personen die in loondienst zijn of waren: hieronder vallen degenen die vanwege de COVID-19 pandemie verminderd inkomsten krijgen of ontslagen zijn vanaf maart 2020;
 2. Bedrijfssluiting of verminderd inkomsten voor de kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) en kleine zelfstandigen vanwege de COVID-19 pandemie vanaf maart 2020;
 3. Bedrijfssluiting of verminderd inkomen voor grote bedrijven vanwege COVID-19 pandemie vanaf maart 2020;

Alle drie (3) categorieën  kunnen  zich online registreren via de website van het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (http://atm.gov.sr/ ), de website van de Belastingdienst Suriname (https://belastingdienst.sr/) de Facebook pagina’s van de ministeries AW&J en F&P en de Facebookpagina van de Belastingdienst Suriname alwaar via de link https://financien.sr/covidsteun2021 toegang wordt geboden tot de registratie.

 • Met betrekking tot de KMO’s en kleine zelfstandigen die geen bankrekening hebben wordt benadrukt dat de volgende informatie moet worden bijgevoegd:

1.Kopie identiteitskaart;

2.Uittreksel uit het CBB bestand;

Verder dienen KMO’s en kleine zelfstandigen ook financiële gegevens over de afgelopen 3 jaren van het bedrijf over te leggen;

 • Met betrekking tot de personen in loondienst met verminderd inkomen en werklozen wordt benadrukt dat een kopie van hun identiteitskaart moet worden bijgevoegd. Indien personen in deze categorie niet in het bezit zijn van een bankrekening dienen ze ook een uittreksel uit het CBB bestand in te sluiten.

De regering van Suriname wenst het volgende te benadrukken:

 • deze COVID-uitkering is van tijdelijke aard om degenen die vanwege de COVID-19 pandemie in een noodsituatie zijn geraakt, een helpende hand te bieden;
 • alle werkzame personen( kleine/micro ondernemers, kleine zelfstandigen, en grote ondernemers) die kunnen aantonen dat zij een verminderd inkomen hebben en niet in staat zijn adequaat in hun levensonderhoud te kunnen voorzien of de bedrijfsvoering niet adequaat te kunnen voortzetten, mogen zich registreren;
 • indien blijkt dat personen en/of bedrijven onjuiste informatie hebben verstrekt aan de Staat Suriname om zodoende het resultaat te manipuleren, zullen er ernstige maatregelen worden getroffen tegen zulke personen/bedrijven.

 Indien  u vragen heeft kunt u contact opnemen  met:

 • Het Ministerie van AW&J op de telefoonnummers 8815676/ 8815616/ 8640449 en via de emailadressen:

covidregistratie.awj2021@gmail.com/covidregistratie.awj2021@gov.sr

Van maandag t/m donderdag van  07:30 u- 15:00 u  & vrijdag van 07:30 -14:30 u.

 • Het Directoraat der Belastingen op de telefoonnummers 477222/ 475040/ 474059 en via het emailadres: fp2021@finance.gov.sr

Van maandag t/m donderdag van  07:30 u- 15:00 u  & vrijdag van 07:30 -14:30 u.

 

Paramaribo, 26 april 2021

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken

 

 

Bekendmaking

De Arbeidsinspectie van het minis van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) gevestigd aan de Gemenelandsweg nummer 83 is vandaag, vrijdag 23 april 2021, gesloten vanwege onvoorziene omstandigheden.                  De Arbeidsinspectie doet een vriendelijk verzoek om de post te bezorgen bij het Juridisch bureau van de Arbeidsinspectie aan de Wagenwegstraat nummer 47 en te bereiken is op de nummers 478901 en 411301.                                            Gaarne ook mailen naar de volgende e-mailadressen: het Juridisch bureau: jurbur2020@gmail.com en het secretariaat van de Inspecteur Generaal: secig@atm.gov.sr voor een vlot verloop.

 

Paramaribo, 23 april 2021

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

 

 

              Bekendmaking

De Arbeidsinspectie van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) gevestigd aan de Gemenelandsweg nummer 83 is vandaag, donderdag 22 april 2021, gesloten vanwege onvoorziene omstandigheden.      De Arbeidsinspectie doet een vriendelijk verzoek om de post te bezorgen bij het Juridisch bureau van de Arbeidsinspectie aan de Wagenwegstraat nummer 47 en te bereiken is op de nummers 478901 en 411301.                                            Gaarne ook mailen naar de volgende e-mailadressen: het Juridisch bureau: jurbur2020@gmail.com en het secretariaat van de Inspecteur Generaal: secig@atm.gov.sr voor een vlot verloop.

 

Paramaribo, 22 april 2021

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

 

 

OPROEPBERICHT

De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) een werkarm van het Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken zal binnen zeer korte tijd in het district Nickerie starten met de volgende trainingen:

 1. Electro Huisinstallatie
 • Duur training 04 maanden
 • Lesdagen maandag en woensdag 18.00 – 21.00 uur.
 • Locatie NATIN ( Nickerie)
 • Bedrag SRD 2.000,-- voor de gehele training ( inbegrepen lesmateriaal en lespakket ).
 • Leeftijd voor deelname 16 jaar en ouder.
 • Bij inschrijving meenemen laatste schoolopleiding of training en uittreksel CBB.
 1. Gawasa ( gas, water en sanitair)
 • Duur training 04 maanden
 • Lesdagen maandag en woensdag 18.00 – 21.00 uur.
 • Locatie STS ( Nickerie)
 • Bedrag SRD 2.000,-- voor de gehele training ( inbegrepen lesmateriaal en lespakket ).
 • Leeftijd voor deelname 16 jaar en ouder.
 • Bij inschrijving meenemen laatste schoolopleiding of training en uittreksel CBB.
 1. Basis koeltechniek
 • Duur training 04 maanden
 • Lesdagen maandag en woensdag 18.00 – 21.00 uur.
 • Locatie STS ( Nickerie)
 • Bedrag SRD 2.000,-- voor de gehele training ( inbegrepen lesmateriaal en lespakket ).
 • Leeftijd voor deelname 16 jaar en ouder.
 • Bij inschrijving meenemen laatste schoolopleiding of training en uittreksel CBB.

De SAO heeft een betalingsregel voor deelnemers die het bedrag niet direct kunnen betalen, dat ze bij aanvang van de training 50% van het te betalen bedrag storten bij de FINA BANK 162.703.3  of per kas op de afdeling financiële zaken van de SAO en het resterend bedrag voor het maken van examens.

Voor inschrijvingen kunt u zich wenden tot Mw. Alma Ronosetiko of Mw. Yvonne Soeropawiro van het Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) aan de R.P. Bharosstraat ( Belasting kantoor ) tel: 0231418

Voor meer info omtrent de trainingen kunt u bellen naar de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (S.A.O)  Tel: 451268 / 451165  toestel 31

 

 

OPROEPBERICHT 

De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) een werkarm van het Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken zal bij voldoende animo starten met de volgende trainingen:

 1. Electro Huisinstallatie (duur 04 maanden)
 2. Gawasa (Gas, water en sanitair) duur 04 maanden
 3. Lassen Niveau 1 (duur 03 maanden)
 4. Lassen Niveau 2 (duur 03 maanden)
 5. Computer hardware module 1 (duur 03 maanden)
 6. Computer hardware module 2 (duur 03 maanden)

De lesdagen zijn alsvolgt:

 1. Electro Huisinstallatie ( dinsdag en donderdag van 18.00-21.00 uur)
 2. Gawasa (Gas, water en sanitair) dinsdag en donderdag van 18.00-21.00 uur
 3. Lassen Niveau 1 (maandag en woensdag van 18.00-21.00 uur)
 4. Lassen Niveau 2 (dinsdag en donderdag van 18.00-21.00 uur)
 5. Computer hardware module 1 (maandag en woensdag van 18.00-21.00 uur)
 6. Computer hardware module 2 (dinsdag en donderdag van 18.00-21.00 uur)

Voor meer info omtrent de trainingen kunt u bellen naar de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling Difoestraat 29 (Geyersvlijt) Telefoon 451268 / 457644 afdeling Cursisten Administratie en Begeleiding (C.A.B)

 De SAO heeft een betalingsregel voor deelnemers die het bedrag niet direct kunnen betalen, dat ze bij aanvang van de training 50% van het te betalen bedrag storten bij de FINA BANK 162.703.3  of per kas op de afdeling financiële zaken van de SAO. Het resterend bedrag dient voor het afnemen van de examens betaald te worden.

 

Website:www.vaksao.sr.org

Facebook:Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling-SAO

 

Uitkering COVID-19 steungaande

De Regering van Suriname wil hierbij alle personen en bedrijven, die door de COVID-19 pandemie getroffen zijn en zich online hebben geregistreerd in de periode 1 t/m 15 februari 2021 en geselecteerd zijn om in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning door de Surinaamse overheid, geruststellen. De uitbetalingen per bank over de maand februari 2021 aan degenen die geselecteerd zijn, worden reeds verricht.

Er wordt een dringend beroep gedaan op degenen die nog stukken bij de Belastingdienst Suriname moeten indienen ter opening van een bankrekening, om dat zo spoedig mogelijk te doen zodat de uitbetaling alsnog kan geschieden.

Voor meer informatie omtrent het bovenstaande, kunt u contact maken met:

- Het Directoraat der Belastingen op de telefoonnummers 477222/ 475040/ 474059 en via het emailadres: covidregistratie.fp2021@finance.gov.sr ; maandag t/m donderdag van 07:30 u- 15:00 u en vrijdag van 07:30 -14:30 u.

- Het Ministerie van AW&J op de telefoonnummers 8815676/ 8815616/ 8640449 en via de emailadressen :covidregistratie.awj2021@gmail.com / covidregistratie.awj2021@gov.sr ; maandag t/m donderdag van 07:30 u- 15:00 u en

vrijdag van 07:30 -14:30 u

 

 

BEKENDMAKING MINISTERIE VAN ARBEID, WERKGELENHEID EN JEUGDZAKEN.

Aangepaste dienstverlening Onderdirectoraat Arbeidsmarkt m.b.t. de indiening van werkvergunning aanvragen.

In verband met de aangepaste COVID-19 maatregelen, zal het ministerie er toe overgaan om de indiening van werkvergunningen aanvragen per 22 maart 2021 wederom fysiek en op afspraak te doen plaatsvinden. De elektronische indiening van werkvergunning aanvragen komt per die datum te vervallen (de indiening geschiedt dan niet meer via e-mail).

De behoefte aan indiening van een werkvergunning aanvraag kan worden door gegeven aan de afdeling Werkvergunning vreemdelingen via de telefoonnummers: 472920/8640051.

De indiening van de werkvergunning aanvraag zal als volgt geschieden:

- De aanvrager maakt telefonisch contact met de afdeling Werkvergunning vreemdelingen waarbij wordt aangegeven welke documenten nodig zijn voor het indienen van de werkvergunning. Eveneens zal er meteen een afspraak worden gemaakt voor het indienen van de werkvergunning aanvraag.

- Voor het ophalen van de beschikking, is de tot op heden gevolgde procedure van kracht t.w. het telefonisch vaststellen van de dag en tijdstip voor het ophalen van de beschikking.

Ook m.b.t. het inwinnen van informatie betreffende de aanvraag van een werkvergunning, gaarne eveneens contact op te nemen via de eerder aangegeven telefoonnummers.

 

Wij danken u voor uw begrip.

Het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekendmaking: IYF Online World Youth Camp

De International Youth Fellowship (IYF) USA organiseert van maandag 27 tot en met donderdag 30 juli 2020 een online Wd Youth Camp. Dit is een unieke gelegenheid voor jongeren om te participeren aan online activiteiten die zullen bijdragen aan de persoonlijke groei, het bevorderen van samenwerkings- en communicatievaardigheden en een positieve gedachtengang. Verschillende keynote- sprekers zullen middels dynamische programma’s, een diversiteit van academische en persoonlijke leiderschaps-sessies aanbieden. Deelname van ouders/ verzorgers is ook mogelijk.

De kosten die hieraan verbonden zijn: USD 20,-.

De registratie link is: https://forms.gle/cstWSxnMMW32NJYy9

Na de registratie wordt er door de organisatie IYF contact opgenomen voor de vervolg afspraken.

Voor meer informatie kan de website/ facebookpagina van de IYF bezocht worden en of gemaild worden.

Website: WWW.IYFUSA.ORG

Facebook: IYFUSA.ORG

Email: INFO@IYFUSA.ORG

 

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugd (AWJ)

Paramaribo, 24 juli 2020

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ministerie van Arbeid

Werklozensteun

Ter voorkoming van grote concentraties van personen en de verspreiding van covid-19 is de fysieke registratie voor werklozensteun aan de Gongrijpstraat omgezet in een digitale registratie. Dit houdt in dat niemand zich meer hoeft aan te melden aan de Grondgrijpstraat voor registratie, maar per email zich dient te registreren voor werklozensteun op covidsoc@gov.sr

Personen die zich reeds hebben geregistreerd, en voldoen aan de gestelde voorwaarden, zullen spoedig worden gebeld omtrent de dag en locatie voor de ontvangst van hun uitkering. Wellicht ten overvloede wordt benadrukt dat niet iedereen die zich heeft opgegeven voor steun, hiervoor automatisch in aanmerking komt. De steun is slechts voor de personen die daadwerkelijk deze nodig hebben.

Thans is de organisatie doende de laatste hand te leggen aan de administratie voor uitbetaling van de steun aan verschillende sectoren, zo ook de steun aan de standhouders van de Centrale Markt.

Voor een vlotte uitbetaling van meerdere personen tegelijkertijd, zullen er verscheidene plekken worden aangewezen voor de uitkering van de werklozensteun. De steun is bedoeld voor personen die werkloos zijn geworden als gevolg van de uitbraak van covid-19, personen die nu zonder inkomen zitten en personen die het voorlopig moeten doen met een vermindering van hun inkomen.  

Nadere berichten volgen.

Paramaribo, 6 juli 2020,

Ministerie van Arbeid

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wat zijn uw rechten naar aanleiding van de coronacrisis.

Meest gestelde vragen door werknemers naar aanleiding van de covidcrisis:

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen door werknemers naar aanleiding van de coronacrisis.

 1. Moet mijn werkgever mijn loon doorbetalen als ik gestrand ben in het buitenland als gevolg van de lockdown?

Neen, de werkgever is niet verplicht u het loon te betalen. Probeer de dagen te dekken met het opnemen van spoedverlof of maak afspraken met uw werkgever om gemiste arbeid later in te lopen. Check bij uw werkgever of u uw werk vanuit het buitenland kunt doen, uiteraard afhankelijk van wat voor soort werk u doet. In het uiterste geval maak afspraken met uw werkgever over onbetaald verlof.

 1. Moet mijn werkgever mijn loon doorbetalen als ik uit voorzorg door de overheid in quarantaine word geplaatst, ook al ben ik niet ziek?

Ja, de werkgever is verplicht om het loon door te betalen voor tenminste 6 weken, ongeacht of u ziek bent of niet. Laat uw huisdokter u een attest geven in dit geval.

 1. Moet mijn werkgever mijn loon doorbetalen als hij mij verplicht om thuis te blijven uit voorzorg?

Ja zeker, de werkgever is verplicht om het loon door te betalen voor tenminste 6 weken. Laat uw huisdokter u een attest geven in dit geval.

 1. Moet mijn werkgever mijn loon doorbetalen als hij mij verplicht om thuis te blijven omdat er haast niets te doen is op het werk?

Ja zeker, de werkgever dient het loon normaal door te betalen in dit geval.

 1. Moet mijn werkgever mijn loon doorbetalen als ik door de platlegging van het openbaar vervoer door de overheid mijn werkplek niet kan bereiken?

Neen, er rust geen plicht op de werkgever om u het loon door te betalen in dit geval. De hoofdregel is altijd vooraf afstemmen met uw werkgever. Vraag of je van huis kan werken of vraag of je verlof kan opnemen. Check bij uw werkgever of de mogelijkheid er is om gemiste arbeid later in te lopen. In het uiterste geval vraagt u uw werkgever of u onbetaald verlof mag opnemen. Zomaar wegblijven kan maken dat dat uw werkgever disciplinaire maatregel tegen u kan treffen.

 1. Moet mijn werkgever mijn loon doorbetalen als ik niet aan het werk kan gaan omdat ik geen oppas heb voor mijn kinderen?

Neen, er rust geen plicht op de werkgever om u het loon door te betalen. De hoofdregel is altijd vooraf afstemmen met uw werkgever. Vraag of je van huis kan werken of vraag of je verlof kan opnemen. Check bij uw werkgever of de mogelijkheid er is om gemiste arbeid later in te lopen. In het uiterste geval vraagt u uw werkgever of u onbetaald verlof mag opnemen. Zomaar wegblijven kan maken dat dat uw werkgever disciplinaire maatregel tegen u kan treffen.

 1. Moet mijn werkgever mijn loon doorbetalen als ik besluit om uit voorzorg deze periode thuis te blijven?

Neen, er rust geen plicht op de werkgever om u het loon door te betalen. Eigenlijk bent u onwettig afwezig en kan de werkgever disciplinaire maatregelen tegen u treffen. De hoofdregel is altijd vooraf afstemmen met uw werkgever. Stem af met uw werkgever indien u uit voorzorg thuis wil blijven. Vraag of je van huis kan werken of vraag of je verlof kan opnemen. Check bij uw werkgever of de mogelijkheid er is om gemiste arbeid later in te lopen. In het uiterste geval vraagt u uw werkgever of u onbetaald verlof mag opnemen.

 1. Mag mijn werkgever mij verplichten om verlof op te nemen?

Neen eigenlijk niet, verlof dient in overleg tussen u en werkgever plaats te vinden. De coronacrisis legt een economische druk op bedrijven, dus wees redelijk naar uw werkgever toe. Als u niet al gepland had om op vakantie te gaan, werk dan mee in het belang van het voortbestaan van het bedrijf en uw baan.  

 1. Als ik weiger om akkoord te gaan met het verzoek van mijn werkgever om verlof op te nemen, mag hij mij ontslaan?

Neen, hij mag u niet ontslaan. De Arbeidsinspectie zal dit ontslag niet goedkeuren. Wat er wel kan gebeuren is dat de verhouding tussen werkgever en werknemer onder druk kan komen te staan, daarom wordt benadrukt om in goed overleg en in alle redelijkheid met elkaar te praten over de opname van verlof. Heeft u geen buitenlandse vakantie bijvoorbeeld gepland voor later in het jaar, werk dan mee a.u.b.

 1. Mag mijn werkgever mijn ontslaan omdat hij door de ontstane situatie geen werk meer voor mij heeft?

Neen, hij mag u niet ontslaan wegens het coronavirus. Als hij u toch ontslaat, doe terstond uw klacht bij de Arbeidsinspectie op het emailadres: covid.arbeid@gov.sr

 1. Het is straks eind van de maand. Wat moet ik doen als de werkgever mijn loon niet uitbetaald?

In dat geval dient u terstond een klacht in te dienen bij de Arbeidsinspectie die de werkgever zal wijzen op zijn plichten en verantwoordelijkheid jegens u als werknemer. In het uiterste geval zal u via de rechter het loon moeten opeisen.

 1. Hoe snel kan de Arbeidsinspectie iets voor mij betekenen als de werkgever mij loon niet uitbetaald of indien hij mij ontslaat naar aanleiding van de coronacrisis?

De Arbeidsinspectie zal binnen de eerste 24 uren reageren op uw klacht die gedeponeerd is op het emailadres: covid.arbeid@gov.sr Hierna zal met u worden afgesproken hoe de afhandeling verder zal geschieden. Klachten over ontslag dienen binnen 14 werkbare dagen worden afgerond. Houd u rekening mee dat afhankelijk van de opstelling van de werkgever sommige zaken beslecht kunnen worden bij de rechter. Dit kan een tijdje duren.

 1. Kan ik rekenen op financiële steun van de overheid als mijn werkgever mij weigert of als hij niet in staat is mij het loon te betalen?

Neen, er is geen overheidsfonds hiervoor. Door de ontstane situatie wegens de coronacrisis is de regering bezig na te gaan welke maatregelen nog getroffen moeten worden op het vlak van arbeid ter voorkoming dat werknemers zonder geld komen te zitten. Volg de dagelijkse persconferenties van het NCMT om op de hoogte te blijven van de verwachte maateregelen.

 1. Is de werkgever verplicht maatregelen te treffen tegen besmetting van het coronavirus op de werkplek?

Natuurlijk. Als er geen voldoende maateregelen zijn getroffen tegen besmetting op de werkplek is de werknemer verplicht zich terugtrekken van de werkplek en terstond een klacht indienen bij de Arbeidsinspectie op het emailadres; covid.arbeid@gov.sr De arbeidsinspectie heeft de bevoegdheid om bij onmiddellijk gevaar de werkzaamheden stop te zetten totdat de werkgever de nodige aanwijzingen, protocollen en veiligheidsmaateregelen in place heeft gebracht. Tijdens de stopzetting is de werkgever het loon normaal verschuldigd aan de werknemer.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Meest gestelde vragen door werkgevers naar aanleiding van de covidcrisis:

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen door werkgevers naar aanleiding van de coronacrisis.

 

 1. Als ik uit voorzorg mijn bedrijf sluit tot nader order, ben ik nog loon verschuldigd aan mijn personeel?

Natuurlijk bent u het loon verschuldigd aan uw werknemers. Uw initiatief is wel prijzenswaardig.

 

 1. Ben ik verplicht mijn werknemer loon te betalen als hij buiten mijn schuld om de werkplek niet kan bereiken, zoals platlegging van het openbaarvervoer door de overheid?

Neen, u bent eigenlijk niet verplicht uw werknemer in dit geval het loon te betalen, maar houdt u rekening met de ontstane situatie. Biedt hem de mogelijkheid thuis voor u te werken als dat kan, of biedt hem de mogelijkheid om de gemiste arbeid in de toekomst in te lopen of biedt hem de ruimte om de afwezige dagen te dekken met verlof. Het inperken van verspreiding van het virus vergt van ons dat wij begrip opbrengen voor elkaar en redelijk zijn naar elkaar toe.

 

 1. Als ik uit voorzorg mijn werknemers thuis wil houden, kan ik ze verplichten vakantie op te nemen?

Neen, u mag ze niet verplichten verlof op te nemen. Gaat u in overleg met hen over de ontstane situatie. Doet u een beroep op hun redelijkheid. Gaat u na wie al eerder een planning had voor verlof naar het buitenland bijvoorbeeld en gaat u na wie nu wel verlof kan opnemen. In alle redelijkheid moeten partijen hierover met elkaar praten om een oplossing vinden.

 

 1. Als er weinig te doen is op het werk, kan ik mijn personeel verplichten verlof op te nemen?

Neen, u mag ze niet verplichten verlof op te nemen. Gaat u in overleg met hen over de ontstane situatie. Doet u een beroep op hun redelijkheid. Gaat u na wie al eerder een planning had voor verlof naar het buitenland bijvoorbeeld en gaat u na wie nu wel verlof kan opnemen. In alle redelijkheid moeten partijen hierover met elkaar praten om een oplossing te vinden.

 

 1. Mag de werknemer ondanks de ontstane situatie weigeren om in te gaan op mijn verzoek om verlof op te nemen?

Ja zeker. Het kan dat werknemer al een planning heeft om later in het jaar naar het buitenland te gaan voor vakantie. Houdt u rekening met de planning van uw werknemer. Zoek in dat geval ander mogelijkheden met uw werknemer voor het probleem. Bijvoorbeeld thuis werken of de gemiste arbeid inlopen in de toekomst. In het uiterste geval zal u het loon normaal moeten uitbetalen aan uw werknemer als die op dit moment geen verlof kan opnemen.

 

 1. Wat zijn mijn rechten als werkgever als een werknemer niet wenst mee te werken om in deze crisisperiode verlof op te nemen?

U heeft geen rechten in deze. Het kan dat werknemer al een planning heeft om later in het jaar naar het buitenland te gaan voor vakantie. Houdt u rekening met de planning van uw werknemer. Zoek in dat geval ander mogelijkheden met uw werknemer voor het probleem. Bijvoorbeeld thuis werken of de gemiste arbeid inlopen in de toekomst. In het uiterste geval zal u het loon normaal moeten uitbetalen aan uw werknemer als die op dit moment geen verlof kan opnemen.

 

 1. Kan ik een werknemer ontslaan als hij uit voorzorg uit eigen beweging thuisblijft zonder voorafgaande toestemming van mij als werkgever?

Neen, u kunt wel disciplinaire maatregelen tegen hem nemen zoals inhouding van het loon, een waarschuwing of schorsing. Maar houdt u ook rekening met de coronacrisis waarin wij allen verkeren door redelijk te zijn bij het nemen van maateregelen.

 1. Kan ik mijn werknemer ontslaan als hij gestrand is in het buitenland door de lockdown?

Neen, ontslaan is uitgesloten. U kunt wel disciplinaire maatregelen tegen hem nemen zoals inhouding van het loon, waarschuwing of schorsing. Maar houdt u ook rekening met de coronacrisis waarin wij allen verkeren door redelijk te zijn bij het nemen van maateregelen.

 

 1. Kan ik mijn werknemer ontslaan als hij uit voorzorg in quarantaine is geplaatst?

Neen, ontslaan is uitgesloten. Integendeel bent u verplicht het loon normaal uit te betalen aan betrokkene.

 

 1. Ben ik verplicht het loon door te betalen als de overheid de instructie geeft om ter bestrijding van het virus het bedrijf tot nader order te sluiten?

Ja en neen. Als de werkplek van uw bedrijf een direct gevaar vormt voor besmetting van het personeel kan de Arbeidsinspectie de werkzaamheden onmiddellijk stopzetten totdat u hebt voldaan aan de richtlijnen van Arbeid en Volksgezondheid. In dat geval bent u verplicht het loon normaal te betalen. Als uw bedrijf en andere bedrijven in het belang van de volksgezondheid worden gesloten op instructie of bevel van de overheid, dan rust er geen verplichting op u om het loon door te betalen. Van u wordt wel verwacht dat u alle mogelijkheden bekijkt om uw personeel in moeilijke dagen niet in de steek te laten. Komt u ze tegemoet als u die financiële ruimte heeft.

 

 1. Wat moet ik doen als ik door de huidige covidcrisis onvoldoende inkomsten binnen heb gehad waardoor ik het personeel zijn loon niet kan betalen?

U bent verplicht het loon te betalen. Spreekt u reserve aan of gaat u desnoods een lening sluiten. In elk geval de verschuldigdheid van het loon blijft overeind in dit geval.

 

 1. Ik kan mijn personeel het loon niet volledig uitbetalen deze maand, kan de overheid inkomen met een deel van de loonkosten?

De overheid heeft geen speciaal fonds hiervoor. U bent verplicht het loon te betalen. Spreekt u reserve aan of gaat u desnoods een lening sluiten. In elk geval de verschuldigdheid van het loon blijft overeind in dit geval.

 

 1. Ik heb mijn bedrijf gesloten en heb ook geen loon voor mijn werknemers. Naar wie van de overheid mag ik mijn personeel verwijzen voor een financiële overbruggingshulp?

De overheid heeft geen speciaal fonds hiervoor. De regering gaat nu wel na welke maateregelen genomen kunnen worden om bedrijven en werkgevers tegemoet te komen ter behoud van werkplaatsen. Blijft u de ontwikkelingen volgen op dit vlak. Maatregelen hieromtrent zullen tijdig worden bekend gemaakt op de dagelijkse persconferentie van het NCMT.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Voor klachten en informatie

Het ministerie van Arbeid maakt bekend dat in verband met de inspanningen van de regering gericht op het inperken van verspreiding van het corona virus in ons land, de dienstverlening van het ministerie per heden is aangepast tot nader order. De aanpassing houdt in dat persoonlijk contact zoveel mogelijk wordt vermeden en dat daarom ontslagmeldingen en aanvragen voor een ontslagvergunning, aanvragen voor overwerkvergunning, goedkeuring van Werktijdenregeling, aanvraag of verlenging van werkvergunningen, registratie van werkzoekenden, tot nader order dienen te geschieden per email op het adres: covid.arbeid@gov.sr

 

Werkgevers en werknemers dienen voor informatie, advies en/of klachten zoveel mogelijk te bellen op de volgende nummers:

 1. Arbeidsinspectie: 411301, 471660 en 472279;
 2. Ontslagcommissie/ Aanvraag ontslagvergunning: 471940;
 3. Juridische en internationale Zaken: 471940
 4. Werkvergunning Vreemdelingen: 478911 en 8640051
 5. Registratie werkzoekenden: 478911 en 8640051
 6. Ontslagmeldingen dringende reden: 478901/ 411301, 471660 en 472279
 7. Overige afdelingen 475241

 

Op elk binnengekomen mailtje zal er binnen (1) een dag een reactie volgen waarbij zal worden aangeven hoe de procedure van afhandeling zal geschieden. Afhankelijk van de urgentie en het karakter van uw specifiek geval zal u worden uitgenodigd om fysiek aanwezig te zijn op het ministerie.

 

Het ministerie vraagt uw dringende medewerking hiervoor.

 

Paramaribo, 17 maart 2020

Communicatie Unit Ministerie van Arbeid

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Dienstverlening Arbeid aangepast i.v.m Covid-19

Het ministerie van Arbeid maakt bekend dat in verband met de inspanningen van de regering gericht op het inperken van verspreiding van het corona virus in ons land, de dienstverlening van het ministerie per heden is aangepast tot nader order. De aanpassing houdt in dat persoonlijk contact zoveel mogelijk wordt vermeden en dat daarom ontslagmeldingen en aanvragen voor een ontslagvergunning, aanvragen voor overwerkvergunning, goedkeuring van Werktijdenregeling,  aanvraag of verlenging van werkvergunningen, registratie van werkzoekenden,tot nader order dienen te geschieden per email op het adres: covid.arbeid@gov.sr

 

Werkgevers en werknemers dienen voor informatie, advies en/of klachten zoveel mogelijk te bellen op de volgende nummers:

 1. Arbeidsinspectie:411301, 471660 en 472279;
 2. Ontslagcommissie/ Aanvraag ontslagvergunning:471940;
 3. Juridische en internationale Zaken: 471940
 4. Werkvergunning Vreemdelingen:478911 en 8640051
 5. Registratie werkzoekenden: 478911 en 8640051
 6. Ontslagmeldingen dringende reden: 411301, 471660 en 472279
 7. Overige afdelingen 475241

 

Op elk binnengekomen mailtje zal er binnen (1) een dag een reactie volgen waarbij zal worden aangegeven hoe de procedure van afhandeling zal geschieden. Afhankelijk van de urgentie en het karakter van uw specifiek geval zal u worden uitgenodigd om fysiek aanwezig te zijn op het ministerie.

 

Het ministerie vraagt uw dringende medewerking hiervoor.

 

Paramaribo, 17 maart 2020

Communicatie Unit Ministerie van Arbeid

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerie van Arbeid

 

Minister, directie, staf en personeel van het ministerie van Arbeid

maken bekend dat van hen is heengegaan in de leeftijd van 48 jaar mevrouw

Mr. Rita Silvia Henry MICL

 

Ze was het hoofd van de afdeling Wetgeving op het onderdirectoraat Juridische en Internationale Zaken. Ze heeft een tijdje gefungeerd als voorzitter van de Nationale Commissie Uitbanning Kinderarbeid en voorzitter van de Commissie Vrij Verkeer van Personen. Ze heeft voorts zitting gehad in verscheidene departementale en interdepartementale commissies. Ook heeft ze een wezenlijke bijdrage geleverd aan de modernisering van de arbeidswetgeving.

De singi-neti is op dinsdag 03 maart van 8 – 10u aan de Marowijnestraat no 136 te Zorg en Hoop.

De uitvaart vindt plaats op  woensdag 04 maart op de RK begraafplaats, ingang Schietbaanweg. Afscheid nemen is van 15.00 – 15.30u gevolgd door een rouwdienst van 15.30 – 16.30u in de aula van de begraafplaats, waarna zij aan de schoot der aarde zal worden toevertrouwd

Het personeel van het ministerie van Arbeid wordt opgeroepen om de laatste eer te bewijzen aan deze medewerker en collega.

Aan de nabestaanden wordt sterkte toegewenst.

 

Moge haar ziel in vrede rusten.

 

Voorlichting Arbeid

 

 

 

Ministerie van Arbeid

Keuring stoom- en damptoestellen

 

Het Ministerie van Arbeid is per 17 februari 2020 overgegaan tot het innen van de voorgeschreven tarieven voor de keuring van stoom- en damptoestellen. Het betreft in deze om het jaarlijkse inwendig en uitwendig onderzoek, een hydrostatische test en/of stoomproef ten aanzien van stoom- of damptoestel. De keuring van de stoom- en damptoestellen vindt plaats door het Ministerie van Arbeid (Arbeidsinspectie).

De tarieven zijn weergegeven in het volgende schema.

 

Tarieven keuring stoom- en damptoestellen

Soort keuring

Tarief

Voor een stoom- of damptoestel met een door de fabrikant toegestane maximale werkdruk tot en met 100 psi

SRD 1.000,-

Voor een stoom- of damptoestel met een door de fabrikant toegestane maximale werkdruk van meer dan 100 doch tot en met 250 psi

SRD 1.500,-

Voor een stoom- of damptoestel met een door de fabrikant toegestane maximale werkdruk van meer dan 250 psi

SRD 2.000,-

 

De storting van bovenstaande tarieven dient te geschieden bij de Centrale Bank van Suriname op het SRD-rekeningnummer: 0313100/001-252-968 met als onderwerp “Ministerie van Arbeid Stoom- en Damptoestellen”. De storting dient te geschieden voordat het verzoek wordt gedaan tot het doen keuren van de stoom- en damptoestellen. Het stortingsbewijs dient toegevoegd te zijn bij het verzoek aan het Hoofd van de Arbeidsinspectie.

 

In 2016 is de regelgeving met betrekking tot de keuring van stoom-en damptoestellen aangepast en aangescherpt middels het Besluit Veiligheid Stoom- en Damptoestellen (SB 2016 no. 98). Middels bedoeld staatsbesluit zijn bovenstaande tarieven vastgesteld voor de verschillende keuringen krachtens de Veiligheidswet 1947. Ondernemingen worden gevraagd rekening te houden met het bovenstaande.

 

 

De Arbeidsinspectie is gevestigd aan de Gemenelandsweg 83-85, tel: 471660

 

Paramaribo, 20 februari 2020

Afdeling Voorlichting Arbeid

 

 

 

Bekendmaking Ministerie van Arbeid

Verplichtingen werkgevers bij controle Arbeidsinspectie

 

De Arbeidsinspectie heeft de controle op de naleving van de arbeidswetgeving verhoogd. Naar aanleiding hiervan wordt wellicht ten overvloede op gewezen dat werkgevers stipt dienen na te komen hun verplichtingen en inzage dienen te verlenen aan de arbeidsinspecteur(s) in stukken die dienen als bewijs waaruit de nakoming of juistheid van verplichtingen kan worden opgemaakt. Het gaat om de volgende verplichtingen:

 

 • Het bewijs dat de SOR-verzekering voor alle werknemers is betaald;
 • Het Ongevallenregister;
 • De Arbeidslijst waaruit de werktijden, de rusttijden en de halve vrije middag per week van het personeel kunnen worden afgelezen en geschikt moet zijn voor ondertekening door de inspecteur;
 • Indien in shiftverband of ’s avonds wordt gewerkt, een goedkeuring van de werktijdenregeling;
 • Het Arbeidsregister waaruit de namen, geboortedatum, geslacht en nationaliteit van alle werknemers kunnen worden afgelezen;
 • Een lijst van de vreemdelingen (niet-Surinamers) in het bedrijf;
 • Voor het geval arbeid op de zondag wordt verricht:
 1. bewijs dat er op de zondag minimaal 200% van het loon wordt betaald;
 2. dat er vergunning is om op de zondag arbeid te verrichten;
 • Het Vakantieregister waaruit per werknemers valt af te lezen op hoeveel vakantiedagen per jaar de werknemers aanspraak maken;
 • Schriftelijk bewijs dat de jaarlijkse vakantietoelage is betaald en hoeveel die vakantietoelage is;
 • Een werkvergunning (of bewijs van aanvraag van de werkvergunning) voor alle vreemdelingen waarvoor een werkvergunning is vereist;
 • Inzage in en eventueel kopieverstrekking van de verplichte schriftelijke arbeidsovereenkomsten die met de werknemers zijn gesloten;
 • Inzage in de loonbetaalbewijzen (loonslips) van de werknemers waarop het minimumloon per uur en de inhoudingen duidelijk is af te lezen;
 • Inzage in de loonlijsten met vermelding van de functies;
 • Een permanente bekendmaking van veiligheidsregels geldend in het bedrijf;

 

 Voorts moet de werkgever ervoor zorgen dat:

 • waar er gevaar dreigt voor veiligheid, gezondheid of leven van werknemers, er persoonlijke beschermingsmiddelen aan werknemers worden aangeboden die in goede staat verkeren;
 • de werkgever erop toeziet (continue) dat deze persoonlijke beschermingsmiddelen door de werknemers worden gebruikt;
 • de werkplek hygiënisch, veilig en ordelijk is en dat brandblusapparaten zijn goedgekeurd;
 • er geen personen beneden 16 jaar in het bedrijf werkzaam zijn;
 • geen personen beneden de leeftijd van 18 jaar betrokken zijn in arbeid gevaarlijk voor leven, gezondheid en veiligheid.

 

Indien de nodige documenten niet ter stond kunnen worden overgelegd, zal de Arbeidsinspectie onverbiddelijk overgaan tot het opleggen van boetes die kunnen worden voldaan buiten proces uiterlijk een dag voor de terechtzitting, anders zal de overtreder zich moeten verantwoorden voor de rechter. De arbeidsinspecteurs mogen niet gehinderd worden in de uitvoering van hun werkzaamheden. Ze zijn volgens de wet bevoegd om tijdens de controle te allen tijde foto’s te maken en beelden te schieten als bewijs. Indien ze hiertoe worden gehinderd zal dat een ernstige overtreding opleveren.

Voor meer informatie en begeleiding bent u terecht bij de Arbeidsinspectie die ook te bereiken is op het telefoonnummer 471660. De arbeidswetgeving en folders over rechten en plichten van werkgevers en werknemers zijn te vinden op de website van het ministerie van Arbeid(www.atm.gov.sr). Voorlichting over de wetten is te volgen in de verschillende afleveringen van het programma Wroko Afersi die te vinden zijn op YouTube. Ook de dagelijkse  arbeidstips op de Facebook page van het ministerie verschaffen informatie over de arbeidswetten. Eveneens op Gov.tv en DNA-televisie wordt regelmatig voorlichting gegeven over de arbeidswetgeving.

 

Paramaribo, 3 januari 2020

Het Fgd Hoofd van de Arbeidsinspectie,

Mr. M.A.G. Piroe

 

 

                                                               Lijst Asbest Saneerders

Aannemer

Directeur

Adres

Telefoon

 

 

 

 

Bouwbedrijf De TEAM

Dhr. Tytel

Dr.S. Kafiluddistraat no. 31

8818724 /401633/ 400751

AMOS

Dhr. Wekker

Paterweidmanstraat no 38

8836835

Bouwbedrijf NAFSA

Dhr. Leakat

Peltophorumlaan perc. No. 115

8667570/ 404984

B.C.C

Dhr. Jap Tjon

Uraniumstraat br. 50 perc. No.77

8507524/ 434789

Bouwbedrijf Ramlal

Dhr. Ramlal

Kwattaweg 370b

8812815/492732

Bouwbedrijf Mahonar

Dhr. Manohar

Leiding 9 br 86

8615076/0331252

Aannemingsbedrijf Marengo

Dhr. Marengo

Lantanastraat no. 3

8853612

Bouwbedrijf Dundas

Dhr. Dundas

Afi Jabastraat no.74

411529

Koole BV

Dhr. Koole

H.J.de Vriesstraat no.10

8600874