Over Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken

OVER ARBEID WERKGELEGENHEID EN JEUGDZAKEN

Het ministerie is gevestigd aan de Mr. E. Brumastraat # 52, Paramaribo, Suriname , telefoon:  597-475241. Het is ingesteld op 27 januari 1970 als ministerie van Arbeid en Volkshuisvesting. Met de tijd veranderde de taakstelling en naam van het ministerie. In 2000 werd de taakstelling van het ministerie uitgebreid met Milieu en Technologische Ontwikkeling. De formalisatie hiervan vond echter in februari 2002 plaats.  In april 2015 is de taakstelling wederom gewijzigd. De beleidsgebieden Milieu en Technologische Ontwikkeling werden ondergebracht bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Sedertdien heet het departement het Ministerie van Arbeid. Volgens de nieuwe taakstelling is het ministerie verantwoordelijk voor werkgelegenheid, goede arbeidsverhoudingen, arbeidsbescherming en decent work (menswaardig werk).  

OVER DIRECTORAAT JEUGDZAKEN

 Het Directoraat Jeugdzaken is belast met het versterken van de maatschappelijke positie van de jeugd, gericht op het scheppen van voorwaarden tot haar ontplooiing, het tot uiting brengen van het recht op participatie op bestuurlijk niveau en het voeren van een geïntegreerd jeugdbeleid waarbij de interventies gericht zijn op 5 deelgebieden:

 • Bescherming
 • Begeleiding
 • Preventie
 • Rehabilitatie
 • Participatie

 Taakstellingen

Het Directoraat Jeugdzaken heeft, gezien het bovenstaande, als hoofdtaak het ontwikkelen van programma’s en het bevorderen van activiteiten die nodig zijn om op systematische wijze het optimaal participeren van de jeugd in de samenleving te bevorderen in aanvulling op het formeel onderwijs.

 Doelstellingen

 • Aanvullende optimale ontplooiingsmogelijkheden creëren voor jeugdigen
 • Bevorderen van actief en zelfstandig participeren van de jeugd in het nationale ontwikkelingsproces

Verantwoordelijkheden

 • Coördinatie geïntegreerd jeugdbeleid
 • Ontwikkeling en vorming van de jeugd buiten schoolverband
 • Zorg voor recreatieve voorzieningen (buurtwerk)
 • Zorg voor algemeen welzijn, bewaken en beschermen van de jeugd
 • Recht op participatie van de jeugd aan ontwikkelingsprocessen bevorderen

Contact gegevens

Adres: Prinshendrikstraat 26 – 32      Tel: 474507     Email: secretariaatdirjeugdzaken@gmail.com

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 OVER ONDERDIRECTORAAT JEUGDCENTRA (JC)

 Taakstelling

 • Het initiëren en brengen van nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het gemeenschapsontwikkelingsproces zulks in overleg met de daarvoor in aanmerking komende groepen
 • Het initiëren en brengen van nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de jongeren participatie zulks in overleg met de daarvoor in aanmerking komende personen, groepen en instanties
 • Het bevorderen van de organisatie, vorming onder de jeugd en volwassenen door middel van voorlichting, training, educatie, vorming en recreatie
 • Het bevorderen van de individuele ontplooiing van buurtbewoners c.q. de jeugd in kansarme milieus en achterstandsgebieden.
 • Het bespreekbaar maken en initiëren van programma’s over nationale vraagstukken (zoals onderwijs, drugs, dropouts en criminaliteit)
 • Het zorg dragen voor het samenstellen van projecten c.q. programma’s ter stimulering en bevordering van het buurtwerk

Doelstelling

 Het verbeteren van het welzijn en welvaartsniveau van de mens door het vergroten van de ontplooiingsmogelijkheden van het individu, niet alleen als inspirerend doel van maatschappij vernieuwing, maar ook als essentiële middel om tot die nieuwe maatschappij te komen. Daarbij gaat het vooral om kansarme en kansloze mensen betere kansen te geven om zichzelf te ontwikkelen. Hierbij is participatieve gemeenschapsontwikkeling onze strategie.

Het Onderdirectoraat Jeugdcentra beschouwt gemeenschapsontwikkeling (GO) als een onlosmakelijk deel van de principes die gelden in het concept van duurzame ontwikkeling. Gemeenschapsontwikkeling is het instrument bij uitstek voor armoedebestrijding en bevolkingsparticipatie. In dit kader is het van belang om te noemen dat er geen inhoud aan dit werk kan worden gegeven zonder partnerschappen met relevante stakeholders en de werkarmen van het Onderdirectoraat Jeugdcentra.

Contact gegevens

Adres: Langatabikistraat 06-10

Telefoonnummer: 433484/ 433489/ 462450

E-mail : modj@sr.net

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ONDERDIRECTORAAT NATIONALE JONGEREN AANGELEGENHEDEN (NJA) 

Taakstelling

 • Onderhoud nationale en internationale relaties met jongeren organisaties
 • Ontwikkelt programma's, traint, begeleidt risico jongeren bv. de drop-outs en de scholierenmoeders
 • Begeleidt coöperatieve productie projecten onder de jeugd
 • Verschaft voorlichting aan jongeren over onderwerpen hun regarderend

 Doelstelling

Het Onderdirectoraat “Nationale Jongeren Aangelegenheden” ( N.J.A.) stelt zich ten doel om de jeugdproblemen, de gesignaleerde vraagstukken systematisch tot een structurele oplossing te brengen. Hierdoor moet de jonge mens onbelemmerd- in volle zelfontplooiing- een voorhoede rol kunnen vervullen in de totale Surinaamse vooruitgang.

Subdoelen

 • Het bevorderen van positieve gerichtheden onder de jeugd, (maar de risico jongere in het bijzonder) als: ondernemingszin, dadendrang, gemeenschapszin, zelfwerkzaamheid, doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen, kritische zin en discipline.
 • Het bevorderen van nationale eenheid, nationale trots en nationale identiteit.
 • Het bevorderen van het arbeidsvermogen van de jonge Surinamer, ongeacht sekse.
 • Het bevorderen van een democratische gezindheid onder de jeugd, zijn optimale participatie in de realisering van gemeenschappelijke doeleinden.

Contact gegevens

Adres: Fred Derbystraat 53

Telefoonnummer: 47 32 47

E-mail: sec.odnja@gmail.com

Belangrijke telefoonnummers:

Dienst der Arbeidsbemiddeling               476637 / 6807142

Afdeling Wekvergunningen                       478911

Afdeling Voorlichting                                   475547

Vrij Verkeer van personen                         476540

Afdeling Vergunningen Intermediairs     08759304

 Arbeidsinspectie Centrale                       470614/ 471660/ 472279

(Gemenelandsweg # 83-85)

Juridisch Bureau van Arbeidsinspectie  411301/ 07187086

Medisch Bureau                                          478901

Ministerie Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO)

 

De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) is een werkarm van het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J). Voor informatie over SAO kunt u klikken op:

http://www.vaksao.sr.org/