Visie

Arbeid is een fundamenteel recht dat verankerd is in onze Grondwet en zonder welk in onze visie geen productie en technologie, en dus geen vooruitgang en ontwikkeling mogelijk is. Het is de taak van elke regering te zorgen dat er voldoende condities aanwezig zijn waardoor werkgelegenheid gecreeerd en/of bevorderd kan worden. Het recht op arbeid houdt in het recht op een rechtvaardig inkomen, adequate primaire en secundaire voorzieningen en bescherming. Maar, ook het recht op continue scholing en training om kennis en vaardigheden bij te leren om de nationale en internationale eisen en standaarden van een veranderde wereld te doorstaan, mogen niet buiten beschouwing gelaten worden. Vaktrainingen moeten afgestemd zijn op de behoefte van de arbeidsmarkt en moeten de dynamiek van aanpassingen van nieuwe productiemethoden en technologische innovaties bij kunnen houden.

 

De ratificatie van internationale verdragen waaraan Suriname zich heeft gecommitteerd legt op ons land de plicht om arbeidsplaatsen te creeren om op rechtvaardigheid inhoud te geven. Het ministerie zal een beleid uitvoeren dat mede zal bijdragen aan het verhogen van onze nationale productie capaciteit om verdere groei en ontwikkeling te bevorderen zodat voor elke Surinamer een menswaardig bestaan gewaarborgd wordt.